NOTA INFORMATIVA: Legalitat de la convocatòria de sessió de Ple extraordinària i urgent per avui, 30 de setembre de 2015

Dimecres, 30 de setembre de 2015 a les 16:00

Davant la comunicació que el Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ha fet arribar a aquest equip de govern, en relació a la convocatòria de Ple extraordinari i urgent per avui dia 30 de setembre de 2015, així com les manifestacions públiques efectuades a les xarxes socials relatives a què no s'han respectat les 48 hores d'antelació preceptives, que és un ple il·legal i una convocatòria de poca qualitat democràtica, l'equip de govern d'aquest Ajuntament de Cervelló vol manifestar el següent:

1) La convocatòria de Ple extraordinari i urgent és una convocatòria emparada per la normativa reguladora del règim local.

2) L'article 79 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització funcionament i règim jurídic dels ens locals disposa, textualment: "Són sessions extraordinàries urgents les convocades per l'Alcalde o President quan la urgència de l'assumpte a tractar no permet convocar la sessió extraordinària amb l'antelació mínima de dos dies hàbils exigida per la Llei 7/1985, de 2 d'abril. En aquest cas s'ha d'incloure com a primer punt de l'ordre del dia el pronunciament del ple sobre la urgència. Si aquesta no resulta apreciada pel Ple, s'aixecarà tot seguit la sessió."

3) L'article 36 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 3 de març de 1989 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 d'agost de 1989 disposa, també textualment: "5. Són sessions extraordinàries urgents les convocades per l'Alcalde quan la urgència de l'assumpte o assumptes a tractar no permeteixi convocar la sessió extraordinària amb l'antelació mínima de dos dies hàbils. En aquest cas, deurà ésser inclòs com primer punt de l'ordre del dia el pronunciament del Ple sobre la urgència. Si aquesta no resulteix apreciada pel Ple, s'aixecarà la sessió."

4) L'assumpte que se sotmet a consideració del Ple és l'aprovació definitiva del Compte General del Pressupost de l’exercici 2014, que l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals prescriu que se sotmeti al Ple de la Corporació perquè sigui aprovat abans del dia 1 d’octubre.

5) El dia 6 d’agost de 2015, l’alcalde accidental va convocar Comissió Especial de Comptes pel dia 27 d’agost de 2015, donant compliment al que disposa l’article 101.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 2 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix un mínim de quinze dies per a què els membres de la comissió puguin examinar i consultar el compte general i la documentació complementària.

6) El dia 27 d’agost es va dur a terme la Comissió Especial de Comptes, a la qual hi varen assistir els membres designats pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. De l’acta estesa es constata que la regidora d’Hisenda va informar als dits regidors de la necessitat d’aprovar el Compte General abans de l’1 d’octubre i la consegüent necessitat de celebrar un Ple extraordinari els dies 29 o 30 de setembre, en funció dels terminis d’informació pública del dit Compte General.  

7) El 10 de setembre de 2015, a la Comissió Informativa de Serveis Generals i Ordenació del Territori, la regidora d’Hisenda va donar resposta a les 83 preguntes i qüestions que va plantejar el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’aprovació del Compte General mitjançant correu electrònic dirigit a la regidora en data 31 d’agost. El dia 17 de setembre, durant el torn de precs i preguntes del Ple ordinari, la regidora d’ERC Irina Moreno Martí va agrair personalment que s’hagués donat resposta a les 83 preguntes formulades.

8) El Compte General s’ha sotmès a informació pública durant el termini de quinze dies i vuit més, tal i com estableix l’article 212.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, segons anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 31 d’agost de 2015. Aquest termini va finalitzar ahir, 29 de setembre de 2015, sense que s’hagin presentat reclamacions, reparaments o observacions.

9) L’ordre del dia que s’ha fet arribar a tots els regidors de la Corporació incorpora, com a primer punt, la declaració d’urgència de la sessió per tal de donar compliment a l’article 79 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i a l’article 36 del Reglament Orgànic Municipal.

Davant aquests fets els regidors de la Corporació manifestem que és absolutament fals que s’hagi incomplert la normativa reguladora de règim local en la convocatòria d’aquest Ple extraordinari i urgent, ja que dita normativa permet la convocatòria sense donar compliment a l’antelació mínima de dos dies hàbils, sempre i quan se sotmeti a votació la urgència de la sessió.

Els quatre regidors d’ERC foren degudament informats a la  Comissió Especial de Comptes que es va celebrar el passat 27 d’agost de la necessitat d’aprovar el Compte General de l’exercici de 2014 abans de l’1 d’octubre de 2015. I, també, de la necessitat de celebrar el Ple els dies 29 o 30 de setembre. No és cert que hagin tingut coneixement amb només 24 hores.

És absolutament fals que els regidors del grup municipal d’ERC no hagin pogut disposar de la documentació preceptiva del Compte General, en tant que la mateixa estava a la seva disposició des del 6 d’agost de 2015, data en què es va convocar la Comissió Especial de Comptes. Aquest Ajuntament, tal i com la regidora Irina Martí va agrair en l’últim Ple ordinari dut a terme el passat 17 de setembre, va donar deguda resposta a les 83 preguntes formulades sobre diferents aspectes del Compte General, que van quedar degudament aclarides en la Comissió Informativa de Serveis Generals i Ordenació del Territori del dia 10 de setembre de 2015.


Cervelló, 30 de setembre de 2015

Darrera actualització: 14.03.2017 | 11:54