Ajuts per al lloguer d’habitatges

Diumenge, 2 de maig de 2021 a les 13:00

Fins al 4 de juny es poden sol·licitar els ajuts per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer que atorga l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per aquest any.

Aquestes subvencions es concedeixen per concurrència competitiva, és a dir, s’avaluaran totes les sol·licituds a la vegada i es triaran les que tenen unes característiques més favorables per rebre l’ajut.

L’import de la subvenció serà entre el 20 i el 40% de l’import de la renda de lloguer anual en funció de l’esforç que representi pagar-lo. Per determinar la quantia es té en compte l’import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

L’import màxim de lloguer mensual a Barcelona ciutat i demarcació és de 800 euros. Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Per rebre un ajut cal:

  • Estar empadronat a l’habitatge.
  • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.
  • S'estableixen uns límits màxim i mínim d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Són incompatibles per a tot l’any amb les subvencions atorgades pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a la mateixa finalitat, i tampoc les poden demanar les persones arrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

De manera transitòria fins que no es desplegui reglamentàriament la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, aquests ajuts únicament són compatibles amb la renda garantida de la ciutadania per a les famílies d’un sol membre que han estat beneficiàries d’una renda mínima d’inserció o d’una prestació no contributiva i a la vegada d’un ajut pel pagament del lloguer en l’exercici anterior.

Per a més informació i fer els tràmits dels ajuts visiteu la pàgina web de la Generalitat.

 

Darrera actualització: 02.05.2021 | 13:21