Coronavirus: etapa de represa a Catalunya

Dijous, 25 de juny de 2020 a les 09:00

Avui dijous és el primer dia d'aplicació real a Catalunya del decret de l’etapa de represa, que comporta la lliure mobilitat per tot el territori i es poden realitzar totes les activitats sense que cap estigui prohibida però amb diferents condicions.

Aforaments en espais públics

A partir d’avui 25 de juny, els aforaments als espais de concurrència pública queden limitats a:

En edificis i espais tancats:

- Un màxim de 1.000 persones de peu o 2.000 persones totes en seients preassignats.

- 2,5 m2 per persona. Es pot reduir aquest espai de seguretat de 2,5 m2 per persona si:

 • Hi ha ús de mascareta, es porta un registre d’assistents o es fa preassignació de localitats.
 • Es preveuen mesures de circulació que evitin aglomeracions.

En activitats a l’aire lliure:

- El valor corresponent a 2,5 m2 per persona.

- Es pot reduir l’espai de seguretat de 2,5 m2 per persona si:

 • Hi ha ús de mascareta, es porta un registre d’assistents, hi ha control d’accés i sortida i dels fluxos interns.
 • I, a més, hi ha un màxim de 2.000 persones de peu o 3.000 persones totes en seients preassignats per sector (espais limitats no permeables entre sí).

Distància de seguretat

 • Tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general.
 • A  més, un espai de seguretat equivalent a 2,5 m2 per persona, excepte que per la tipologia de l’activitat hi hagi vigents valors més restrictius.

Mascaretes

 • Ús per persones de 6 anys en endavant.
 • A la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que estigui obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual.
 • No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d'atenció a persones que requereixen una distància.
 • En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la Generalitat. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no és necessari dins de la cabina i a les cobertes o espais exteriors si es pot mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m. Si tots els ocupants d’un vehicle de turisme són persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no serà necessari.
 • No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Tampoc serà exigible en el cas d’exercici físic esportiu a l’aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la mateixa naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta sigui incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

Reunions i trobades

Es permeten les reunions i trobades entre persones, incloent-hi la pràctica esportiva no professional ni federada, sempre que no comportin aglomeracions ni superin els aforaments vigents en cada cas.

Protecció de la població especialment vulnerable

Les persones titulars de les diverses activitats han de garantir l’atenció preferent que minimitzi el temps d’estada a l’interior dels locals o establiments i que faciliti la mobilitat a l’interior a les persones vulnerables d’acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques personals no puguin usar mascareta.

Establiments d’hostaleria i restauració

En els establiments d’hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l’aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d’aliments i begudes que facin inviable l’ús de mascareta constant, s’ha de garantir la distància d’1,5 metres entre persones.

En el marc del Pla estratègic del desconfinament per la COVID-19 aprovat pel Govern de Catalunya, els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya estan elaborant plans de desconfinament sectorials amb les mesures previstes per a les diferents fases del desconfinament i per a cadascun dels seus àmbits d'acció. A la vegada, aquests plans sectorials de desconfinament serveixen com a criteris generals perquè les administracions locals desenvolupin els seus plans de desconfinament.

Darrera actualització: 25.06.2020 | 14:13