Cronologia del tribut metropolità al municipi de Cervelló

Dilluns, 16 de novembre de 2020 a les 13:30

Resum dels principals fets relacionats amb el tribut metropolità des dels inicis de la seva afectació al nostre municipi el 2019.

El 24 de desembre de 2019, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va publicar l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità per l’exercici 2020.

Així mateix, el mes de gener de 2020 l’AMB va notificar quins serien els criteris per a efectuar els càlculs dels rebuts de l’esmentat tribut i l’Ajuntament de Cervelló va manifestar la voluntat d’acollir-se a la fórmula de càlcul establerta a la disposició transitòria tercera.

A l’abril, aquest consistori municipal presenta un escrit davant l’AMB sol·licitant una sèrie d’aclariments al respecte, ja que segons les dades del padró de què disposava l’AMB, l’import total dels rebuts corresponents al 2019 per al nostre municipi ascendia a 428.663,14 euros, i amb el nou càlcul fet per l’Ajuntament ascendeix a 146.523,17 euros per al 2020, demanant també que s’apliqui amb efectes retroactius als rebuts de 2019.

Després d’un intercanvi de documentació entre les dues entitats públiques, finalment el mes de juliol de 2020 l’AMB va comunicar a l’Ajuntament que el càlcul se situava en els 207.782,32 euros, el que suposava una rebaixa substancial en l’import dels rebuts, però encara lluny dels càlculs que defensa l’Ajuntament com a correctes i ajustats a la realitat, que suposen la xifra esmentada de 146.523,17 euros.

Tot i les discrepàncies expressades per part de l’Ajuntament, l’AMB va resoldre aprovar, el passat 5 d’octubre, el padró del tribut metropolità per a l’any 2020. D’aquesta manera, va donar per vàlids els seus càlculs i va fer constar que el termini de pagament voluntari comprendrà del 30 d’octubre al 30 de desembre de 2020.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Cervelló va decidir presentar al·legacions al respecte el passat dia 20 d’octubre, tot esperant una verificació dels càlculs per part de l’AMB. Quan aquest organisme faci arribar la resposta a les al·legacions presentades, podreu trobar la informació en aquest mateix apartat del web municipal.

Darrera actualització: 16.11.2020 | 14:30