Renovació del càrrec de Jutge/essa substitut/a de Pau

Dilluns, 18 de març de 2019 a les 12:00

Des del divendres 22 de març i fins al dijous 18 d’abril s’obre el període de sol·licitud per ocupar el càrrec de jutge/essa de substitut del Jutjat de Pau de Cervelló.

(abajo versión en castellano)

Les persones que estiguin interessades a ocupar el càrrec hauran d’acompanyar l’escrit amb una declaració jurada de no incórrer en cap causa d’incompatibilitat ni prohibició de les regulades en els articles 389 a 397 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, ni d’incapacitat de les previstes a l’article 303 de la mateixa Llei, i un breu currículum explicatiu de la seva trajectòria, acompanyat de fotocòpies compulsades de la documentació acreditativa dels mèrits que hi consten.

Podeu conèixer quins són els requisits per ser nomenat/da al càrrec en l’edicte adjunt.

---------------

Renovación del cargo de Juez/a sustituto/a de Paz

Desde el viernes 22 de marzo y hasta el jueves 18 de abril se abre el periodo de solicitud para ocupar el cargo de juez/a de sustituto/a del Juzgado de paz de Cervelló.

Las personas que estén interesadas en ocupar el cargo tendrán que acompañar el escrito con una declaración jurada de no incurrir en ninguna causa de incompatibilidad ni prohibición de las reguladas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de incapacidad de las previstas al artículo 303 de la misma Ley, así como un breve currículum explicativo de su trayectoria, acompañado de fotocopias compulsadas de la documentación acreditativa de los méritos que constan.

Podéis conocer cuáles son los requisitos para ser nombrado/da al cargo en el edicto adjunto.

Darrera actualització: 18.03.2019 | 12:15