Aprovació inicial del "Pla Director del conjunt monumental del Castell de Cervelló”

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 21 de març de 2019, ha aprovat  inicialment el Pla Director del conjunt monumental del Castell de Cervelló, redactat a data desembre de 2018 pels arqueòlegs Eduard Píriz González i Pere Lluís Artigues Conesa.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el Pla es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/obra-publica/) i al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies. Dit termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Darrera actualització: 29.03.2019 | 14:25