Aprovació inicial del “Projecte per a la construcció de bombament d’aigües residuals des del pou existent al carrer Anoia fins al pou de la cruïlla del carrer Anoia amb el carrer Gironès a la urbanització Can Paulet de Cervelló”.

Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 2 de setembre de 2019, ha aprovat inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat “Projecte per a la construcció de bombament d’aigües residuals des del pou existent al carrer Anoia fins al pou de la cruïlla del carrer Anoia amb el carrer Gironès a la urbanització Can Paulet de Cervelló” redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques Sr. Fèlix Belmar López a data juliol 2019 amb un pressupost d’execució de quaranta-vuit mil tres-cents vint-i-set euros amb vint-i-tres cèntims (48.327,23 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el projecte es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/obra-publica/) i al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies. Dit termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Darrera actualització: 18.09.2019 | 10:22