Educadors/es socials

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1210/2017, de 6 de novembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’educadors/es socials.

El termini per presentar la sol·licitud corresponent és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al DOGC. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per presentar la sol·licitud.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Per decret de la Regidora delegada de Recursos Humans 52/2018 de 18 de gener s’ha acordat una modificació de les Bases i l’obertura d’un nou termini de presentació d’instàncies com a conseqüència de l’estimació del recurs de reposició interposat pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. El sentit d’aquesta modificació és permetre l’accés a aquesta convocatòria a les persones que disposin del certificat d’habilitació emès per aquest col·legi. El nou termini començarà a comptar a partir del dia següent de la publicació de l’anunci corresponent al DOGC. S’informarà a través d’aquest mateix lloc del termini concret de presentació d’instàncies.

Documents d’interès:

  • Bases reguladores
  • Model instància
  • Quadre resum mèrits

El nou termini per presentar les instàncies s’inicia el dijous dia 22 de febrer i finalitza el 21 de març.

Darrera actualització: 21.02.2018 | 09:12