Aprovació inicial de la "2a Modificació del projecte d'urbanització del sector de Torre Vileta 2, al terme municipal de Cervelló"

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 1204/2017 de 2 de novembre, s’ha aprovat inicialment la "2a Modificació del projecte d’urbanització del sector de Torre Vileta 2, al terme municipal de Cervelló”, promogut per l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Miguel Mateos Rivera d’Eptisa, Enginiyeria i Serveis, SAU a data juliol 2017, amb un pressupost d’execució per contracte de dos-cents noranta-tres mil set-cents quaranta-quatre euros amb trenta-vuit cèntims (293.744,38 EUR).

Dit expedient se sotmet a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis físic i electrònic i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló al carrer Major, 146-148 de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores, i al web municipal (www.cervello.cat/planejament-urbanistic).

Darrera actualització: 14.11.2017 | 09:45

Documentació

pdf Projecte
31MB