Aprovació inicial del "Projecte de millora dels accessos a les urbanitzacions de Torre Vileta i Granja Garcia, des de la N-340A, al terme municipal de Cervelló"

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió de 8 de novembre de 2017, ha aprovat inicialment el "Projecte de millora dels accessos a les urbanitzacions de Torre Vileta i Granja Garcia, des de la N-340A, al terme municipal de Cervelló" promogut per Excavaciones Sánchez Fontpineda, SL, redactat per l’enginyer de camins, canals i Ports Sr. Albert Casajuana i Palet de Dopec, Enginyeria i Arquitectura a data juny 2015 amb un pressupost d’execució de vuit-cents quaranta-quatre mil vuit-cents trenta-un euros amb vint-i-un cèntim (844.831,21 EUR).

Dit expedient se sotmet a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis físic i electrònic i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló al carrer Major, 146-148 de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores, i al web municipal (www.cervello.cat/planejament-urbanistic).

 

Darrera actualització: 16.11.2017 | 14:49