Aprovació inicial del "Projecte d’urbanització del vial sense sortida al costat de Can Nicasi i estabilització del talús al costat de la riera de Can Mascaró, al terme municipal de Cervelló"

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de novembre de 2017, va aprovar inicialment el "Projecte d’urbanització del vial sense sortida al costat de Can Nicasi i estabilització del talús al costat de la riera de Can Mascaró, al terme municipal de Cervelló" promogut per Excavaciones Sánchez Fontpineda, SL, redactat per l’enginyer de camins, canals i Ports Sr. Albert Casajuana i Palet de Dopec, Enginyeria i Arquitectura a data juny 2017 amb un pressupost d’execució sis-cents vuitanta-cinc mil nou-cents cinquanta-set euros amb cinc cèntims (685.957,05 EUR).

Dit expedient se sotmet a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis electrònic i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló al carrer Major, 146-148 de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores, i al web municipal (www.cervello.cat/planejament-urbanistic).

Darrera actualització: 27.11.2017 | 15:31