28 de juliol de 2017

L'aprovació d'ordenances i reglaments municipals, a consulta pública

Les consultes públiques prèvies fan referència a l'aprovació dels projectes de tres ordenances i dos reglaments, concretament els següents:

  • Ordenança cívica de convivència ciutadana de l'Ajuntament de Cervelló.

  • Ordenança reguladora de la concessió de llicències i d'actes comunicats en matèria urbanística.

  • Ordenança reguladora de l'ocupació de terrenys mitjançant terrasses, tendals i altres elements mobiliaris similars al servei d'establiments de restauració.

  • Reglament regulador d'usos i activitats extraescolars en equipaments educatius.

  • Reglament regulador per a la prestació de serveis per emergència social.El Ple del passat 20 de juliol va acordar la incoació dels expedients d'aprovació d'aquestes ordenances i reglaments, la seva formació i la creació i composició d'una comissió d'estudi per tal de redactar el text de l'avantprojecte de cada norma. Abans, però, cal sotmetre cada expedient a consulta pública en compliment del que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015. D'aquesta manera, la ciutadania pot expressar la seva opinió sobre cada norma i fer aportacions o suggeriments, amb l'objectiu de recollir el parer de la ciutadania i les organitzacions més representatives potencialment afectades per les futures normes i en relació als problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores.

Els decrets sobre l’aprovació de cada consulta es poden consultar a la seu electrònica o clicant aquí.

L'efectivitat de la consulta pública de la ciutadana per tal de recollir els seus suggeriments i opinions es durà terme de dues maneres: de forma presencial mitjançant la presentació d'instància al registre d'entrada de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, o bé a través d'aquest web clicant a aquest enllaç.

El termini per fer aquestes aportacions finalitza el pròxim 31 d'agost de 2017.