folder Oferta Pública


Categories

Selecció de personal d’un/a professional, perfil educador social, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 985/2017 de 22 de setembre s’han aprovat unes noves Bases i una nova convocatòria per seleccionar un professional tècnic, perfil educador social.

Es tracta d’una actuació subvencionada per la Diputació de Barcelona dins el Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona i que va ser aprovada per Decret d’alcaldia 402/2017 de 20 d’abril juntament amb altres actuacions que ja s’estan actualment executant.

Les característiques del nomenament interí són principalment les següents:

 • Nomenament interí per execució d’un projecte temporal d’acord amb l’article 10.1c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

 • Tasques principals: donar un suport al Departament de Benestar Social i Salut a les Persones en el seu conjunt, i en especial al Servei d’atenció socio educativa La Nau per a la prevenció i atenció primària dels infants i adolescents en situació de risc d’exclusió social i amb més vulnerabilitat.

 • Jornada laboral: parcial de 24 hores setmana

 • Durada: del 25 d’octubre de 2017 (previsió) fins el 31 de desembre de 2018.

 • Salari: 1.174,18 EUR bruts mensuals ( x12 pagues ordinàries) i 1.006,38 EUR ( x 2 pagues extraordinàries)

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per participar en aquest procés comença el dia 27 de setembre i finalitza el dia 9 d’octubre.

Per més informació consulteu les Bases reguladores de la convocatòria. També us podeu posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament per qualsevol dubte o aclariment.

Per Decret 1079/2017 de 10 d’octubre s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos, s’ha designat al Tribunal qualificador i s’ha convocat als aspirants admesos en aquest procés el divendres dia 20 d’octubre per les entrevistes personals.

Selecció de personal d’un/a professional, perfil tècnic aula de recerca de feina, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 880/2017 de 16 d’agost s’han aprovat unes noves Bases i una nova convocatòria per seleccionar un professional tècnic per l’aula de recerca de feina, a l’haver resultat desert el procés anterior.

Es tracta d’una actuació subvencionada per la Diputació de Barcelona dins el Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona i que va ser aprovada per Decret d’alcaldia 402/2017 de 20 d’abril juntament amb altres actuacions que ja s’estan actualment executant.

Les característiques d’aquesta selecció són les següents:

Perfil tècnic aula de recerca de feina

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per participar en aquest procés comença el dia 28 d’agost i finalitza el 26 de setembre.

Per més informació consulteu les Bases reguladores de la convocatòria. També us podeu posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament per qualsevol dubte o aclariment.

Arxius adjunts i documentació d’interès:

 • Model sol·licitud participació

 • Bases selecció tècnic aula de recerca de feina

 • Decret de la regidora de Recursos Humans 880/2017 de 16 d’agost

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1060/2017, de 2 d’octubre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, atorgant als aspirants exclosos un termini de 5 dies hàbils per esmenar la documentació. Aquest termini finalitza el dia 16 d’octubre.

Selecció d’un operari de serveis per desenvolupar l’actuació Neteja i manteniment de la vegetació en vorals de carrers d’urbanitzacions i en parcel·les municipals, subvencionat pel Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 de l’Area Metropolitana de Barcelona, primera convocatòria 2016-2017.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 679/2017 de 26 de juny s’han aprovat les Bases per seleccionar un/a professional, perfil operari de serveis.

Les condicions de la contractació són les següents:

Contracte laboral d’obra o servei amb una previsió d’inici del 4 de setembre de 2017 i finalització 31 de març de 2018.
Jornada laboral: 20 hores setmana
Retribució bruta mensual: 652,58 €

El termini per presentar la sol·licitud de participació i documentació corresponent finalitza el 26 de juliol.

Per a més informació sobre els requisits per participar-hi i altres qüestions consulteu les Bases adjuntes o poseu-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament.

Per Decret 850/2017 de 4 d’agost s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el tribunal qualificador i es determina la data d’inici de les proves. S’atorga un termini de 10 dies hàbils a l’aspirant que ha resultat exclòs, a comptar des del següent a la publicació de la llista provisional en aquesta web, per la presentació d’esmenes i reclamacions.

 • Constitució del Tribunal: dilluns 4 de setembre a les 9.00 hores.

 • Prova pràctica: dilluns 4 de setembre a les 10.00 hores (Al Centre Cívic l’Ateneu de Cervelló)

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 922/2017 de 28 d’agost s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos.

Procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir un lloc de treball d’auxiliar de suport tècnic de l’Àrea d’Ordenació al Territori, mitjançant un contracte laboral temporal de relleu

Per Decret del regidor de Recursos Humans 612/2017, de 6 de juny s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure per cobrir un lloc de treball d’auxiliar de suport tècnic de l’Àrea d’Ordenació al Territori, mitjançant un contracte laboral temporal de relleu.

Les condicions bàsiques del contracte són les que tot seguit es relacionen:

 • Tipus: contracte laboral de relleu per jubilació parcial del professional municipal, d’acord amb les condicions i característiques regulades per la normativa (el contracte s’ha de concertar amb una persona que estigui en situació de desocupació o que sigui treballadora del mateix Ajuntament de Cervelló amb contracte laboral de durada determinada).

 • Jornada: completa

 • Incorporació prevista: setembre 2017

 • Finalització prevista: gener 2022 ( data de la jubilació ordinària + 2 anys)

 • Salari: 1.580,00 EUR bruts/ mes ( x 14 pagues)


El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci que, d'aquesta convocatòria, es faci al DOGC. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per lliurar la documentació.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta pàgina web i també a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini per presentar instàncies comença el dia 29 de juny i finalitza el dia 26 de juliol.Documentació:

 • Decret 612/2017 de 6 de juny d’aprovació de les Bases reguladores i convocatòria.

 • Anunci BOPB de 16 de juny de 2017 publicació Bases reguladores

 • Anunci DOGC de 28 de juny de convocatòria

 • Model instànciaPer Decret 847/2017 de 2 d’agost s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el tribunal qualificador i es determina la data d’inici de les proves. S’atorga un termini de 10 dies hàbils als aspirants exclosos, a comptar des del següent a la publicació de la llista provisional al BOPB, per la presentació d’esmenes i reclamacions.

 • Constitució del Tribunal: divendres 29 de setembre a les 8.45 hores.

 • Prova català: divendres 29 setembre a les 9.15 hores. (A l’Ajuntament de Cervelló)

 • Prova de coneixements teòrics: divendres 29 de setembre a les 11.30 hores (Al Centre Cívic l’Ateneu de Cervelló)


Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 941/2017 de 5 de setembre s’ha aprovat la llista definitiva d’aspirants que han resultat admesos i exclosos del present procés de selecció.

PROCÉS TANCAT - Procés de selecció de personal pel desenvolupament dels Plans d’ocupació aprovats en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

Per Decret del regidor de Recursos Humans 461/2017 de 28 d’abril s’han aprovat les Bases per seleccionar personal per a l’execució dels Plans d’ocupació aprovats per l’Ajuntament de Cervelló i subvencionats per la Diputació de Barcelona dins el Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona. Els perfils professionals a seleccionar i les característiques dels nomenaments interins que es realitzaran són els següents:

Perfils professionals a seleccionar 2017-2018

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per participar en aquest procés finalitza el dia 26 de maig de 2017.

Per més informació consulteu les Bases reguladores de la convocatòria. També us podeu posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament per qualsevol dubte o aclariment.

Arxius adjunts i documentació d’interès:

 • Model sol·licitud participació

 • Bases selecció personal plans ocupació Programa Complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

 • Decret d’alcaldia 402/2017, de 20 d’abril d’acceptació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona dins del “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i aprovació de les actuacions a desenvolupar.

Per Decret del Regidor de Recursos Humans 603/2017 d’1 de juny s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos. Els aspirants exclosos disposen fins el 12 de juny per esmenar la documentació, d’acord amb el que disposa la Base cinquena de les Bases reguladores d’aquest procés de selecció.

Per Decret del Regidor de Recursos Humans 623/2017, de 9 de juny s’ha aprovat una correcció d’errors de la llista provisional d’admesos i exclosos.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 629/2017, de 14 de juny ha quedat aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos del perfil auxiliar administratiu OAC, s’ha designat el Tribunal qualificador i els aspirants que no han acreditat el nivell de català necessari per aquesta convocatòria han quedat convocats el dilluns dia 19 de juny a les 9.15 hores al Centre Cívic l’Ateneu situat al carrer Santa Anna s/n per la realització de la prova corresponent.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 630/2017, de 14 de juny ha quedat aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos del perfil lletrat, s’ha designat el Tribunal qualificador i l’aspirant que no ha acreditat el nivell de català necessari per aquesta convocatòria ha quedat convocat el dilluns dia 19 de juny a les 9.15 hores al Centre Cívic l’Ateneu per la realització de la prova corresponent. La prova pràctica tindrà lloc el dimarts 27 de juny a les 11.00 hores al Centre Cívic l’Ateneu situat al carrer Santa Anna s/n.

Es convoca a les persones aspirants admeses al procés de selecció pel perfil d’auxiliar administratiu i que hagin acreditat el nivell de català o hagin obtingut la qualificació d’apte a la corresponent prova d’acreditació del nivell de català a realitzar l’entrevista el divendres 23 de juny de 2017 a l’Ajuntament de Cervelló d’acord amb els intervals horaris que consten en l’edicte dels resultats de la prova de català i convocatòria de l’entrevista pel perfil d’auxiliar administratiu de la OAC.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 657/2017 de 20 de juny s’ha aprovat una correcció d’error material detectada a la llista provisional i definitiva en relació al perfil de lletrat i s’han desestimat les al·legacions presentades per un dels aspirants exclosos.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 687/2017 de 26 de juny s’ha designat un nou vocal pel Tribunal qualificador de la selecció del perfil lletrat.

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 681/2017 de 23 de juny s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos del perfil tècnic aula de recerca, s’ha designat el Tribunal Qualificador i es convoca a les dues aspirants admeses el dijous dia 29 de juny a les 12.15 h. a l’Ajuntament de Cervelló per la realització de l’entrevista.

Per Decret 718/2017 de 4 de juliol s’ha declarat desert el procés per seleccionar un/a professional, perfil tècnic aula de recerca de feina.
PROCÉS TANCAT - Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada i el seu corresponent lloc de treball d'enginyer tècnic i aprovació de la convocatòria corresponent

Per Decret del regidor de Recursos Humans 279/2017 de 20 de març s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure d'un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l'Escala d'Administració Especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada i el seu corresponent lloc de treball d'enginyer tècnic.

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci que, d'aquesta convocatòria, es faci al DOGC. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per lliurar la documentació.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta pàgina web i també a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini per presentar la sol·licitud i la documentació corresponent comença el dia 6 d’abril i finalitza el dia 8 de maig de 2017.

Per Decret 509/2017, de 12 de maig s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. S’atorga un termini de 10 dies hàbils als aspirants exclosos per la presentació d’esmenes i reclamacions.

 • Constitució del Tribunal: dimecres 7 de juny a les 8.45 hores (A l’Ajuntament de Cervelló)

 • Prova català: dimecres 7 de juny a les 9.15 hores (A l’Ajuntament de Cervelló)

 • Prova de coneixements del temari general: dimecres 7 de juny a les 11.00 hores (Al Centre Cívic l’Ateneu de Cervelló)

Per Decret 605/2017 de 2 de juny s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos.

LA REALITZACIO DE LA SEGÜENT PROVA DE LA FASE D’OPOSICIÓ, DE CONEIXEMENTS DEL TEMARI ESPECÍFIC, ES REALITZARÀ EL DIMARTS 13 DE JUNY A LES 9.00 HORES AL CENTRE CIVIC L’ATENEU (situat al carrer Santa Anna s/n de Cervelló).

Es convoca a les persones aspirants que hagin obtingut una qualificació igual o superior als 10 punts en la prova de coneixements específics a realitzar l’entrevista competencial el dimarts 20 de juny de 2017 a les 10.00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cervelló

PROCÉS TANCAT - Procés per seleccionar personal, perfil tècnic en arxivística, corresponent al “Programa de suport a l’ocupació de l’Ajuntament de Cervelló”, inclòs en el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019, primera convocatòria 2016-2017.

Per Decret del regidor delegat de Recursos Humans 66/2017 de 24 de gener, s’han aprovat les Bases per seleccionar personal, perfil tècnic en arxivística, per a l’execució del Programa de suport a l’ocupació de l’Ajuntament de Cervelló subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019. Es tracta d’una nova convocatòria per haver resultat deserta l’anterior.

Per a més informació consulteu les Bases adjuntes o poseu-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament.

OBERTURA D’UN NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ. Per Decret del regidor de Recursos Humans 164/2017 de 22 de febrer s’ha estimat parcialment el recurs de reposició que l’Associació d’Arxivers- Gestors de Documents de Catalunya va presentar en data 13 de febrer de 2017 a les Bases reguladores d’aquest procés de selecció. Per aquest motiu, i d’acord amb els fonaments recollits en el citat Decret, s’han ampliat les titulacions d’accés i s’ha afegit un apartat relatiu a la valoració dels mèrits. Es publiquen les noves Bases modificades. El nou termini de presentació d’instàncies comença el dia 28 de febrer i finalitza el dia 20 de març.

Per Decret 299/2017 de 22 de març s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos. Els aspirants exclosos disposen fins el 10 d’abril de 2017 per presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Per Decret 396/2017 de 12 d’abril s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha determinat el dia de la valoració dels mèrits i criteris socials i l’entrevista.

Els aspirants admesos estan convocats el divendres dia 21 d’abril a l’Ajuntament de Cervelló en els intervals horaris fixats en el referit Decret.
PROCÉS TANCAT - Procés de selecció per cobrir, en règim interí, una plaça de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada i el seu corresponent lloc de treball de Tècnic especialista treballador social i per la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats urgents i inajornables.

Per Decret del regidor de Recursos Humans 1219/2016 de 24 de novembre s’ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d’un/a professional, per cobrir la plaça vacant a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada i el seu corresponent lloc de treball de tècnic especialista treballador social.

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent és de 20 dies naturals a comptar des del dia següent de l’anunci que d’aquesta convocatòria es faci al DOGC. A través d’aquest mateix lloc s’informarà del termini concret que les persones interessades tenen per lliurar la documentació.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta pàgina web i també a la Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini per presentar les sol·licituds de presentació i documentació corresponent finalitza el dia 10 de gener de 2017.

Per Decret 64/2017 de 24 de gener s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves.

Prova català: dilluns 6 de febrer a les 9.30 hores
Prova de coneixements de temari general: dilluns 6 de febrer a les 11 hores

Els aspirants exclosos disposen fins el dia 2 de febrer per aportar la documentació que ha comportat la seva exclusió.

Per Decret del regidor de Recursos Humans 106/2017 de 3 de febrer s’ha aprovat la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.

LA REALITZACIO DE LA SEGÜENT PROVA, DE CONEIXEMENTS DEL TEMARI ESPECIFIC, ES REALITZARÀ EL DIJOUS 16 DE FEBRER A LES 9.30 HORES AL CENTRE CIVIC L’ATENEU (Carrer Santa Anna s/n , Cervelló). ELS ASPIRANTS QUE SUPERIN AQUESTA PROVA REALITZARAN AQUEST MATEIX DIA L’ENTREVISTA COMPETENCIAL.

Per Decret del regidor de Recursos Humans 195/2017 de 28 de febrer, s’ha constituït la borsa de treball , perfil treballador social, resultant d’aquest procés de selecció. Aquesta borsa tindrà una durada de 2 anys.

PROCÉS TANCAT - Selecció de personal pel desenvolupament del “Programa de suport a l’ocupació de l’Ajuntament de Cervelló” inclòs en el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 de l’Area Metropolitana de Barcelona, primera convocatòria 2016-2017.

Per Decret del regidor de Recursos Humans 1184/2016 de 15 de novembre s’han aprovat les Bases per seleccionar personal per a l’execució del Programa de suport a l’ocupació de l’Ajuntament de Cervelló subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019. Els perfils professionals a seleccionar i les característiques de les contractacions i/o nomenaments són els següents:


/uploads/20161123/Quadre_programa_suport_ocupacio_AMB.png

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària per participar en aquest procés comença el dia 24 de novembre i finalitza el dia 13 de desembre.

Per més informació consulteu les Bases adjuntes o poseu-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament.

Per Decret del regidor delegat de Recursos Humans 1284/2016 s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos conferint un termini de 5 dies hàbils als aspirants exclosos per esmenar la documentació. Aquest termini finalitza el dia 29 de desembre de 2016.

Per Decret del regidor de Recursos Humans de data 9 de gener de 2017 s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos, s’han designat els Tribunals qualificadors dels diferents perfils professionals i s’ha determinat el dia de les proves.

D’acord amb el Decret esmentat, es convoca als aspirants admesos a la prova pràctica i, si s’escau, a la prova de català en els dies i hores següents:


A. PERFIL TÈCNIC EN ARXIVÍSTICA
Constitució del Tribunal
16 de gener a les 9.00 hores
Prova pràctica
16 de gener a les 10.00 hores a l’Ajuntament de Cervelló

B. AUXILIAR ADMINISTRATIU DEPARTAMENT RRHH
Constitució del Tribunal
18 de gener a les 9.00 hores
Prova català
18 de gener a les 10.00 hores a l’Ajuntament de Cervelló
Prova pràctica
27 de gener a les 9.00 hores al Centre Cívic l’Ateneu (carrer Santa Anna s/n)

C.TÈCNIC EN COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS
Constitució del Tribunal
17 de gener a les 9.00 hores
Prova pràctica
17 de gener a les 10.00 hores a l’Ajuntament de Cervelló

D. TÈCNIC SUPORT DINAMITZADOR DEPARTAMENTS CULTURA, ESPORTS I GENT GRAN
Constitució del Tribunal
18 de gener a les 9.00 hores
Prova català
18 de gener a les 10.00 hores a l’Ajuntament de Cervelló
Prova pràctica
30 de gener a les 9.00 hores al Centre Cívic l’Ateneu carrer Santa Anna s/n)

E. OPERARI SERVEIS
Constitució del Tribunal
18 de gener a les 9.00 hores
Prova català
18 de gener a les 10.00 hores a l’Ajuntament de Cervelló ( carrer Major 146-148)
Prova pràctica
19 de gener a les 9.15 hores al Centre Cívic l’Ateneu (carrer Santa Anna s/n)

Per Decret del regidor de Recursos Humans de data 30 de gener de 2017 s’ha designat un membre suplent del Tribunal de selecció del perfil de tècnic de suport dinamitzador pels Departaments de cultura, esports i gent gran.


PROCÉS TANCAT - Procés de selecció per cobrir interinament un lloc de treball d’arquitecte tècnic en règim interí per substitució transitòria de la seva titular

Per Decret del regidor de Recursos Humans 1083/2016 de 14 d’octubre s’han aprovat les Bases que han de regular la selecció mitjançant concurs-oposició lliure, d’un/a professional, arquitecte/a tècnic/a per suplir l’absència per baixa mèdica de la titular del lloc de treball.

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent finalitza el dijous 10 de novembre.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta pàgina web i també a la Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Per Decret 1167/2016 d’11 de novembre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves.

Constitució del Tribunal: dilluns 28 de novembre a les 8.45 hores
Prova català: dilluns 28 de novembre a les 9.30 hores ( A l’Ajuntament de Cervelló)
Prova de coneixements del temari general: dimecres 30 de novembre a les 9.00 hores (A l’Ajuntament de Cervelló)

Per Decret 1225/2016 de 25 de novembre, s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos.
PROCÉS TANCAT - Procés de selecció mitjançant el procediment de concurs-oposició lliure, per proveir interinament una plaça d’auxiliar administrativa pel Departament d’Urbanisme i Planejament i per a la creació d’una borsa de treball

Per Decret del regidor de Recursos Humans 1037/2016 de 29 de setembre s’han aprovat les Bases que han de regular la selecció per cobrir, en règim interí, una plaça d’una auxiliar administrativa i per la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats urgents i inajornables

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent és de 20 dies naturals a comptar des del dia següent de l’anunci que d’aquesta convocatòria es faci al BOPB. A través d’aquest mateix lloc s’informarà del termini concret que les persones interessades tenen per lliurar la documentació.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta pàgina web i també a la Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Finalització del termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent: 27 d’octubre de 2016.

Per Decret del regidor de Recursos Humans de data 21 d’octubre que es fa públic en aquesta mateixa pàgina web, s’ha corregit l’error material detectat a la Base sisena clàusula segona, relativa al desenvolupament de la fase de concurs, apartat tercer, “6.2.1. Formació acadèmica”.

Per Decret 1153/2016 de 8 de novembre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificar i s’ha fixat la data d’inici de les proves.

Constitució del Tribunal: dilluns 28 de novembre a les 9.00 hores
Prova català pels aspirants convocats: dilluns 28 de novembre a les 9.30 hores ( A l’Ajuntament de Cervelló)
Prova de coneixements teòrics: dimarts 29 de novembre a les 9.00 hores ( Al Centre Cívic l’Ateneu carrer Santa Anna s/n)

Per Decret 1226/2016 de 25 de novembre, s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos.

Per Decret 1351/2016, de 29 de desembre ha quedat constituïda una bossa de treball, perfil auxiliar administrativa, fruit del present procés de selección.

Per Decret 113/2017, de 8 de febrer s’ha modificat l’ordre de prelació de la bossa de treball.


Procés de selecció mitjançant el procediment de concurs-oposició lliure, per proveir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local, vacant a la Plantilla del personal i inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2015.

Per Decret del regidor de Recursos Humans 1004/2016 de 20 de setembre s’han aprovat les Bases que han de regular la selecció d’un agent de la Policia Local per proveir en propietat una plaça vacant a la plantilla del personal.

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent és de 20 dies naturals a comptar des del dia següent de l’anunci que d’aquesta convocatòria es faci al BOE. A través d’aquest mateix lloc s’informarà del termini concret que els interessats tenen per lliurar la documentació.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta pàgina web i també a la Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Darrer dia de presentació de les sol·licituds de participació: 24 de novembre de 2016

Per Decret del regidor delegat de Recursos Humans 1280/2016 de 15 de desembre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, atorgant un termini de 10 dies als aspirants exclosos per esmenar la documentació. S’ha designat també el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves.

En data 2 de gener de 2017 s’ha publicat al BOPB l’edicte relatiu a la llista d’admesos i exclosos. A partir del dia 3 de gener de 2017 s’inicia el període de 10 dies hàbils per esmenar la documentació d’aquells/es aspirants exclosos/es.

Per Decret 47/2017 de 18 de gener de 2017 s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos.

La següent prova, de cultura general, es realitzarà el dia 31 de gener de 2017 a les 9.15 hores al Centre Cívic l’Ateneu (carrer Santa Anna s/n).

LA REALITZACIO DE LA SEGÜENT PROVA, D’APTITUD FISICA, ES REALITZARÀ EL DIMARTS 7 DE FEBRER A LES 8.45 HORES EN EL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL CERAQUA DE CERVELLÓ (Avinguda Catalunya , 19-39 , Cervelló).

PROCÉS TANCAT - Procés de selecció mitjançant concurs-oposició lliure, per a proveir, mitjançant contracte laboral d’interinitat, una plaça de personal d’oficis, operari/ària de neteja, pel servei de brigada municipal de neteja de l’Ajuntament de Cervelló, i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats urgents i inajornables que es produeixin amb posterioritat.

Per Decret de l’alcaldessa accidental de data 1 de setembre de 2016 s’han aprovat les Bases que han de regir aquest procés de selecció.

El termini per presentar les sol•licituds de participació i la documentació corresponent finalitza el 13 d’octubre.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta pàgina web i també a la Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Per Decret 1088/2016 de 17 d’octubre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificar i s’ha fixat la data d’inici de les proves.

Constitució del Tribunal: dimecres 9 de novembre a les 9.00 hores
Prova català pels aspirants convocats: dimecres 9 de novembre a partir de les 9.15 hores.
Prova de coneixements específics: dijous 10 de novembre a les 9.00 hores.

Per Decret 1157/2016 de 8 de novembre s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos.

Per Decret 1173/2016 de 14 de novembre s’ha constituït la borsa de treball d’operaris /es de neteja d’acord amb el resultat del procés de selecció. Aquesta borsa tindrà una vigència de dos anys.

PROCÉS TANCAT - Selecció de personal, perfil operaris, pel desenvolupament de l’actuació “Treballs de neteja de vegetació en vorals de carrers d’urbanitzacions i en parcel·les municipals” dins el programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social de la Diputació de Barcelona.

Per Decret del regidor delegat de Recursos Humans de data 6 de juliol s’han aprovat les Bases per a la selecció de 4 professionals per a ser contractats per l’Ajuntament de Cervelló des del 15 de setembre al 31 de desembre de 2016, mitjançant contractes de 20 i 25 hores setmanals.

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 1 d’agost.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta pàgina web i també a la Oficina d’Atenció al Ciutadà. També us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Per Decret del regidor de Recursos Humans de data 3 d’agost s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat el dia de les proves.

Dilluns 12 de setembre, a les 9.00 hores: prova de català per aquells aspirants convocats
Dimarts 13 de setembre, a les 9.00 hores: prova pràcticaPROCÉS TANCAT - Procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, d’un funcionari/a interí/na per a l’execució d’un programa de caràcter temporal en l’àmbit de Promoció Econòmica.

És objecte d’aquesta convocatòria la selecció, mitjançant concurs oposició lliure d’un/a professional per desenvolupar les tasques d’execució d’un programa de caràcter temporal en l’àmbit de Promoció Econòmica del Departament de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Cervelló.

Les sol·licituds es poden presentar des del dia 14 de juny fins el 4 de juliol.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta pàgina web i també a la Oficina d’Atenció al Ciutadà. També us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.
Per Decret del regidor de Recursos Humans de data 5 de juliol s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat el dia de les proves.

Dimecres 7 de setembre, a les 9.30 hores: prova de català per aquells aspirants convocats
Dijous 8 de setembre, a les 9.00 hores: prova de coneixements teòrico-pràctica.


PROCÉS TANCAT - Selecció de personal en el marc del Programa Complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona

Mitjançant Decret del regidor de Recursos Humans de data 4 de maig de 2016 s’han aprovat les Bases per a seleccionar diferents perfils professionals per executar els Projectes aprovats en l’àmbit d’aquest Programa Complementari.

Els perfils a seleccionar són un/a educador/a social, un/a economista i quatre agents cívics.

El termini per presentar instàncies que, inicialment era el 30 de maig, s’ha ampliat fins al dia 6 de juny.

Per a més informació i consultar les Bases reguladores us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Per Decret del regidor de Recursos Humans de data 8 de juny s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos, s’han designat els membres dels Tribunals Qualificadors i s’ha fixat el dia de les proves.

Per Decret del regidor de Recursos Humans de data 17 de juny de 2016 s’ha ampliat la llista de persones aspirants convocades per la prova de coneixements de llengua catalana.


Constitució dels Tribunals: dilluns 27 de juny a les 11 hores
Prova català pels aspirants convocats: dilluns 27 de juny a les 11.30 hores

Prova pràctica perfil educador social: dimarts 28 de juny a les 9.30 hores
Prova pràctica Agent cívic: dimecres 29 de juny a les 9.30 hores
Prova pràctica Tècnic especialista economista: dijous 30 de juny a les 9.30 hores


PROCÉS TANCAT - Procés selectiu per cobrir una plaça d’auxiliar de suport tècnic i per a la creació d’una borsa de treball

És objecte d’aquesta convocatòria la selecció, mitjançant concurs oposició lliure d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe comeses especials i el seu corresponent lloc de treball d’auxiliar de suport tècnic i creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats urgents i inajornables que es produeixin amb posterioritat.

Les sol·licituds es poden presentar des del dia 26 de gener fins el dia 15 de febrer.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores i us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Per Decret del Regidor de Recursos Humans de data 24 de febrer de 2016 s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat el dia d’inici de la primera prova.

Els aspirants que no han acreditat el nivell de català exigit en aquesta convocatòria estan convocats pel dia 18 de març a les 9.15 hores a l’Ajuntament de Cervelló.

La primera prova de coneixements teòrics tindrà lloc el proper dia 4 d’abril a les 10.30 hores al Centre Cívic l’Ateneu situat al carrer Santa Anna s/n.

PROCÉS TANCAT - Procés selectiu per cobrir en règim interí una plaça d’auxiliar administrativa pel Departament d’Hisenda i per a la creació d’una borsa de treball

És objecte d’aquesta convocatòria la selecció, mitjançant concurs oposició lliure d’un/a professional per cobrir, en règim interí, per substitució transitòria de la titular del lloc, una plaça d’auxiliar administrativa pel Departament d’Hisenda de l’Ajuntament de Cervelló i per a la creació d’una borsa de treball que serveixi per cobrir necessitats urgents i inajornables.

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 1 de febrer.

Per a més informació, consultar les Bases reguladores i us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament en horari de 8.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.

Per Decret del Regidor delegat de Recursos Humans de data 4 de febrer s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat el dia d’inici de les proves.

El dia 22 de febrer és la constitució del Tribunal i la prova de català.

El dia 29 de febrer la primera prova de coneixements teòrics.

Per Decret del Regidor de Recursos Humans de data 19 de febrer de 2016 s’ha modificat la data de la prova de coneixements teòrics. Serà el dijous 3 de març a les 9.30 hores.

Per Decret del Regidor de Recursos Humans de data 17 de març ha quedat constituïda la borsa de treball resultant d’aquest procés de selecció.