folder Planejament Urbanístic


Categories

Aprovació inicial del "Projecte de millora dels accessos a les urbanitzacions de Torre Vileta i Granja Garcia, des de la N-340A, al terme municipal de Cervelló"

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió de 8 de novembre de 2017, ha aprovat inicialment el "Projecte de millora dels accessos a les urbanitzacions de Torre Vileta i Granja Garcia, des de la N-340A, al terme municipal de Cervelló" promogut per Excavaciones Sánchez Fontpineda, SL, redactat per l’enginyer de camins, canals i Ports Sr. Albert Casajuana i Palet de Dopec, Enginyeria i Arquitectura a data juny 2015 amb un pressupost d’execució de vuit-cents quaranta-quatre mil vuit-cents trenta-un euros amb vint-i-un cèntim (844.831,21 EUR).

Dit expedient se sotmet a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis físic i electrònic i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló al carrer Major, 146-148 de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores, i al web municipal (www.cervello.cat/planejament-urbanistic).

Aprovació inicial de la Modificació punutal núm. 31 del Pla General d'Ordenació Urbanística de Cervelló, dels articles 141, 145 i 154, en relació a l'ús educatiu

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 2 de novembre de 2017, ha acordat aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 31 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Cervelló, dels articles 141, 145 i 154, en relació a l’ús educatiu, redactada pels serveis tècnics municipals a data juliol de 2017.

Dit expedient se sotmet a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis físic i electrònic i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló al carrer Major, 146-148 de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores, i al web municipal (www.cervello.cat/planejament-urbanistic).

Així mateix, s’ha acordat suspendre, durant el termini de dos anys, de conformitat amb el que preveu l’article 103.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme, la tramitació de plans urbanístics derivats i l’atorgament de llicències urbanístiques d'edificació de nova planta, d'ampliació i d’enderroc, en l’àmbit identificat gràficament en el plànol que figura com a annex a la present resolució, en virtut de l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat posteriorment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme. El plànol de l’àmbit de suspensió, que és públic, es trobarà a disposició de la ciutadania a les oficines de l’Àrea d’Atenció al Ciutadà i a la pàgina web d’aquest Ajuntament.

No obstant l’anterior, de conformitat amb el que disposa l’article 102.4, mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l'atorgament de llicències en aplicació del què estableix l'article 73.2 de la Llei d'urbanisme, es poden tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.

Aprovació inicial de la "2a Modificació del projecte d'urbanització del sector de Torre Vileta 2, al terme municipal de Cervelló"

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 1204/2017 de 2 de novembre, s’ha aprovat inicialment la "2a Modificació del projecte d’urbanització del sector de Torre Vileta 2, al terme municipal de Cervelló”, promogut per l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Miguel Mateos Rivera d’Eptisa, Enginiyeria i Serveis, SAU a data juliol 2017, amb un pressupost d’execució per contracte de dos-cents noranta-tres mil set-cents quaranta-quatre euros amb trenta-vuit cèntims (293.744,38 EUR).

Dit expedient se sotmet a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis físic i electrònic i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló al carrer Major, 146-148 de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores, i al web municipal (www.cervello.cat/planejament-urbanistic).

Segona aprovació inicial de la 28a Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal de Cervelló dins l'àmbit de la UA-6 "El Campament" i el PE-9 "Antiga Paperera"

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 2 de novembre de 2017, ha acordat aprovar inicialment per segona vegada l’expedient de la 28a Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Cervelló dins de l’àmbit de la UA-6 “El Campament” i el PE-9 “Antiga Paperera” segons document redactat pels arquitectes Jaume Riera i Serra de Gayeta i Eulàlia Rovira, d’ A12 Arquitectes SCP a data juny 2017, que inclou l’informe ambiental i que incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, de 27 d’abril de 2016 i el conveni urbanístic aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 30 de setembre de 2014 subscrit en data 20 de maig de 2014 entre l’Ajuntament de Cervelló i els propietaris majoritaris de terrenys inclosos en els àmbits anomenats “UA-6 El Campament i PE-9 Antiga Paperera”, pel desenvolupament urbanístic conjunt d’aquests dos sectors de planejament.

Dit expedient se sotmet a una nova informació pública reglamentària durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis físic i electrònic i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló al carrer Major, 146-148 de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores, i al web municipal (www.cervello.cat/planejament-urbanistic).

Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 30 del Pla General d'Ordenació Urbanística de Cervelló per a la implantació d'un institut d'educació secundària amb transferències de sistemes entre Can Roig i Can Esteve- L'Eixample

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 18 de maig de 2017, ha acordat aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 30 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Cervelló per a la implantació d’un institut d’educació secundària amb transferències de sistemes entre Can Roig i Can Esteve-L’Eixample, redactada pels serveis tècnics municipals a data gener de 2017, junt amb el document ambiental estratègic redactat per l’enginyeria ambiental Ecafir, SL per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Dit document se sotmet a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar als arxius adjunts.

Així mateix, s’ha acordat suspendre, fins l’11 d’abril de 2018, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, identificat gràficament en el plànol de l’àmbit de suspensió que figura com a annex a la present resolució, en virtut de l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. El plànol de l’àmbit de suspensió, que és públic, es trobarà a disposició de la ciutadania a la seu electrònica municipal.

Verificació del text refós del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló.

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 24 de febrer de 2017 va acordar verificar el Text refós del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló, segons document redactat per l’arquitecte Alfred Fernández i March de la Reguera de la Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a data desembre 2016, i el qual incorpora les prescripcions establertes en l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en sessió de data 9 de novembre de 2016.

Així mateix, s’ha remet dit acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament amb còpia del Text refós verificat als efectes del seu estudi i consideració per l’informe favorable, procedeixi a la seva aprovació definitiva i se’n disposi la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de la seva executivitat.

Verificació del text refós de la 26ª Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Cervelló, en relació al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló.

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 24 de febrer de 2017 va acordar verificar el Text refós de la 26a Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Cervelló, en relació al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló, segons document redactat per l’arquitecte Alfred Fernández i March de la Reguera de la Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a data desembre 2016, el qual incorpora totes les prescripcions de l’acord adoptat en sessió de data 9 de novembre de 2016, de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona.

Així mateix, s’ha remet dit acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament amb còpia del Text refós verificat per tal que se’n disposi la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de la seva executivitat.

Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 29 del Pla General d’Ordenació de Cervelló de l’àmbit del Pla Especial PE-6 “La Riera”

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 22 de desembre de 2016, ha acordat aprovar inicialment la Modificació Puntual número 29 del Pla General d’Ordenació de Cervelló de l’àmbit del Pla Especial PE-6 “La Riera” redactada pels Serveis Tècnics municipals a data novembre de 2016, junt amb l’Estudi Ambiental Estratègic redactat per l’enginyeria ambiental Ecafir, SL per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Ambdós documents se sotmeten a informació pública durant el termini de quaranta-cinc dies de conformitat amb l’article 23 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt-Avui, a un diari d’àmbit local i al tauler d’anuncis i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-los i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la publicació obligatòria al DOGC i tota la documentació preceptiva es podrà consultar als arxius adjunts.

Així mateix, s’ha acordat suspendre, fins el 22 de desembre de 2017, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, identificat gràficament en el plànol de l’àmbit de suspensió que figura com a annex a la present resolució, en virtut de l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat posteriorment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme. El plànol de l’àmbit de suspensió, que és públic, es trobarà a disposició de la ciutadania a la seu electrònica municipal.


Aprovació provisional de la 28a Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Cervelló dins de l’àmbit de la UA-6 “El Campament” i el PE-9 “Antiga Paperera”.

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 22 de desembre de 2015, va aprovar provisionalment el Text refós de la 28a Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Cervelló dins de l’àmbit de la UA-6 “El Campament” i el PE-9 “Antiga Paperera” que té per objecte la transformació de l’ús industrial previst en el planejament vigent en el sector “PE-9 “Antiga Paperera” a ús residencial i l’agrupació dels dos sectors de planejament en un de sol per garantir, amb un àmbit més gran, una millor solució de conjunt, segons document redactat pels arquitectes Jaume Riera i Serra de Gayeta i Eulàlia Rovira, d’ A12 Arquitectes SCP a data novembre 2015.

Documents

Normas Urbanísticas Cervelló (Castellano) document Normas Urbanísticas Cervelló (Castellano)

Texto refundido de las normas urbanísticas del planeamiento general del término municipal de Cervelló.

Normes Urbanístiques Cervelló (Català) document Normes Urbanístiques Cervelló (Català)

Text refós de les normes urbanístiques del planejament general del terme municipal de Cervelló.

Pla Local d'Habitatge de Cervelló 2011-2016 document Pla Local d'Habitatge de Cervelló 2011-2016

La Junta de govern local de l’Ajuntament de Cervelló, en sessió de data 3 de maig de 2011, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el document anomenat Pla Local d’Habitatge de Cervelló 2011-2016, redactat per l’arquitecte Ferran Navarro Acebes i el seu equip redactat per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona, a data abril 2011 i se sotmet a informació pública l’acord i el document per un període d’un mes mitjançant inserció d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari El Punt, a fi que s’hi puguin presentar al•legacions i reclamacions.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, els acords esmentats i el projecte es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini d’un mes des de la darrera publicació.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.