folder Planejament Urbanístic


Categories

Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 30 del Pla General d'Ordenació Urbanística de Cervelló per a la implantació d'un institut d'educació secundària amb transferències de sistemes entre Can Roig i Can Esteve- L'Eixample

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 18 de maig de 2017, ha acordat aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 30 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Cervelló per a la implantació d’un institut d’educació secundària amb transferències de sistemes entre Can Roig i Can Esteve-L’Eixample, redactada pels serveis tècnics municipals a data gener de 2017, junt amb el document ambiental estratègic redactat per l’enginyeria ambiental Ecafir, SL per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Dit document se sotmet a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar als arxius adjunts.

Així mateix, s’ha acordat suspendre, fins l’11 d’abril de 2018, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, identificat gràficament en el plànol de l’àmbit de suspensió que figura com a annex a la present resolució, en virtut de l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. El plànol de l’àmbit de suspensió, que és públic, es trobarà a disposició de la ciutadania a la seu electrònica municipal.

Verificació del text refós del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló.

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 24 de febrer de 2017 va acordar verificar el Text refós del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló, segons document redactat per l’arquitecte Alfred Fernández i March de la Reguera de la Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a data desembre 2016, i el qual incorpora les prescripcions establertes en l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en sessió de data 9 de novembre de 2016.

Així mateix, s’ha remet dit acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament amb còpia del Text refós verificat als efectes del seu estudi i consideració per l’informe favorable, procedeixi a la seva aprovació definitiva i se’n disposi la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de la seva executivitat.

Verificació del text refós de la 26ª Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Cervelló, en relació al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló.

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 24 de febrer de 2017 va acordar verificar el Text refós de la 26a Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Cervelló, en relació al Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló, segons document redactat per l’arquitecte Alfred Fernández i March de la Reguera de la Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a data desembre 2016, el qual incorpora totes les prescripcions de l’acord adoptat en sessió de data 9 de novembre de 2016, de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona.

Així mateix, s’ha remet dit acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament amb còpia del Text refós verificat per tal que se’n disposi la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de la seva executivitat.

Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 29 del Pla General d’Ordenació de Cervelló de l’àmbit del Pla Especial PE-6 “La Riera”

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 22 de desembre de 2016, ha acordat aprovar inicialment la Modificació Puntual número 29 del Pla General d’Ordenació de Cervelló de l’àmbit del Pla Especial PE-6 “La Riera” redactada pels Serveis Tècnics municipals a data novembre de 2016, junt amb l’Estudi Ambiental Estratègic redactat per l’enginyeria ambiental Ecafir, SL per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Ambdós documents se sotmeten a informació pública durant el termini de quaranta-cinc dies de conformitat amb l’article 23 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt-Avui, a un diari d’àmbit local i al tauler d’anuncis i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-los i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la publicació obligatòria al DOGC i tota la documentació preceptiva es podrà consultar als arxius adjunts.

Així mateix, s’ha acordat suspendre, fins el 22 de desembre de 2017, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, identificat gràficament en el plànol de l’àmbit de suspensió que figura com a annex a la present resolució, en virtut de l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat posteriorment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme. El plànol de l’àmbit de suspensió, que és públic, es trobarà a disposició de la ciutadania a la seu electrònica municipal.


Aprovació provisional de la 28a Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Cervelló dins de l’àmbit de la UA-6 “El Campament” i el PE-9 “Antiga Paperera”.

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 22 de desembre de 2015, va aprovar provisionalment el Text refós de la 28a Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Cervelló dins de l’àmbit de la UA-6 “El Campament” i el PE-9 “Antiga Paperera” que té per objecte la transformació de l’ús industrial previst en el planejament vigent en el sector “PE-9 “Antiga Paperera” a ús residencial i l’agrupació dels dos sectors de planejament en un de sol per garantir, amb un àmbit més gran, una millor solució de conjunt, segons document redactat pels arquitectes Jaume Riera i Serra de Gayeta i Eulàlia Rovira, d’ A12 Arquitectes SCP a data novembre 2015.

Documents

Aprovació inicial del Pla Especial urbanístic de desenvolupament per a la instal•lació d’una estació de servei al carrer Llobregat del municipi de Cervelló document Aprovació inicial del Pla Especial urbanístic de desenvolupament per a la instal•lació d’una estació de servei al carrer Llobregat del municipi de Cervelló

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia de data 16 d’abril de 2015, es va aprovar inicialment el Pla Especial urbanístic de desenvolupament per a la instal•lació d’una estació de servei en sòl no urbanitzable, al carrer Llobregat de Cervelló, redactat per l’equip tècnic redactor de Dopec, Enginyeria i Arquitectura a data novembre 2014.

L’expedient se sotmet a informació pública reglamentària durant el termini quaranta-cinc dies mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis i web municipals, per tal que es pugui examinar tot l’expedient i formular les reclamacions i al•legacions que es considerin pertinents.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, els acords esmentats i el projecte es poden consultar als Serveis Territorials de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de quaranta-cinc dies. Dit termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Normas Urbanísticas Cervelló (Castellano) document Normas Urbanísticas Cervelló (Castellano)

Texto refundido de las normas urbanísticas del planeamiento general del término municipal de Cervelló.

Normes Urbanístiques Cervelló (Català) document Normes Urbanístiques Cervelló (Català)

Text refós de les normes urbanístiques del planejament general del terme municipal de Cervelló.

Pla Local d'Habitatge de Cervelló 2011-2016 document Pla Local d'Habitatge de Cervelló 2011-2016

La Junta de govern local de l’Ajuntament de Cervelló, en sessió de data 3 de maig de 2011, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el document anomenat Pla Local d’Habitatge de Cervelló 2011-2016, redactat per l’arquitecte Ferran Navarro Acebes i el seu equip redactat per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona, a data abril 2011 i se sotmet a informació pública l’acord i el document per un període d’un mes mitjançant inserció d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari El Punt, a fi que s’hi puguin presentar al•legacions i reclamacions.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, els acords esmentats i el projecte es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini d’un mes des de la darrera publicació.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Ratificació pel Ple del Decret d’Alcaldia de data 9 de maig de 2014, en relació al PPO del sector UP-6 Les Rovires C document Ratificació pel Ple del Decret d’Alcaldia de data 9 de maig de 2014, en relació al PPO del sector UP-6 Les Rovires C

Es fa públic que el Ple, en sessió ordinària de data 27 de maig de 2014, va adoptar l’acord de ratificar el Decret d’alcaldia, de data 9 de maig de 2014, en relació a la tramitació de l’expedient d’“Aprovació del Pla Parcial d’Ordenació del sector UP-6 Les Rovires C” procedint a exercir les competències municipals en la tramitació de planejament derivat, dins del termini establert per l’article 90 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.