L'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local estableix l'obligació dels representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local, de formular “declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si escau, Societats.

Aquestes declaracions s’efectuen en els models aprovats pels Plens de la Corporació i s’han de dur a terme abans de presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del mandat, així com quan es modifiquen les circumstàncies de fet.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 12 de maig de 2011 va aprovar la creació del Registre d’Interessos, el nou sistema de registre i els models que s’han de fer servir perquè els regidors i regidores de l’Ajuntament de Cervelló presentin les seves declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics i sobre els seus béns i drets patrimonials.

Recentment, el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 12 de maig de 2015, va aprovar les Instruccions de funcionament del Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Cervelló i els models de resum de les declaracions d’activitats i de béns patrimonials, a fi de garantir la privacitat i la seguretat dels titulars de les dades amb omissió d’aquelles dades relatives a la localització concreta dels béns immobles.

Aquestes declaracions, que un cop hagin estat presentades i enregistrades, poden ser consultades per les persones interessades, es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Cervelló.