Exempció taxa recollida, tractament i eliminació d’escombraries

S'ha de presentar una instància a l'Ajuntament sol·licitant l'exempció de la Taxa d'escombraries.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:

  • Certificat de Convivència
  • Declaració Jurada de patrimoni
  • Últim rebut de la taxa d'escombraries
  • Dades econòmiques de tots els membres de la unitat familiar
    • Fotocòpia de la Declaració de la Renda, si no es fa, el Certificat d'Imputacions
    • Fotocòpia de l'última nòmina de tots els membres de la unitat familiar

El patrimoni de la Unitat Econòmica de Convivència no pot sobrepassar els 18.000 EUR anuals.

En el cas de lloguer s'hauran de presentar tots els rebuts pagats de la taxa d'escombraries per tal que se'ls pugui abonar aquests diners.

L'exempció de la Taxa d'escombraries solament és vàlida durant l'any natural. Cada any s'ha de tornar a tramitar.

Darrera actualització: 15.06.2017 | 14:27