Aprovació inicial del “Projecte de restauració d’elements del Recinte Jussà del Conjunt Monumental del Castell de Cervelló”

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 16 de maig de 2019, ha aprovat  inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat “Projecte de restauració d’elements del Recinte Jussà del Conjunt Monumental del Castell de Cervelló” redactat per l’arquitecte Sr. Roger Guitart Domingo a data abril 2019 amb un pressupost d’execució de cent vuit mil quatre-cents setanta euros amb noranta-dos cèntims (108.470,92 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el projecte es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/obra-publica/) i al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies. Dit termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Darrera actualització: 04.06.2019 | 11:53