Urbanisme i Planejament

  • Planejament urbanístic.
  • Gestió urbanística.
  • Intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl (llicències urbanístiques d’obres)
  • Protecció de la legalitat urbanística amb imposició de sancions.
  • Gestió del patrimoni municipal del sòl. Expropiacions i valoracions de terrenys.
  • Gestió i protecció del patrimoni històric.
  • Planificació de la via pública per la concessió de llicències d’ús privatiu sense obres ni instal·lacions (taules, cadires, parades, mercat setmanal, atraccions, vehicles de venda ambulant, circ, casetes de petards, mudances, bastides, etc).
  • Planificació del domini públic municipal per la concessió de llicències d’ús comú especial (guals, connexions de clavegueram, grues, etc)
  • Obra pública (Projectes i execució d’obra nova en espais públics i edificis municipals, i reforma, ampliació, millora, adequació, reforç i grans reparacions en els espais i edificis existents).
  • Habitatge
Darrera actualització: 24.04.2017 | 10:25