Pressupost Municipal 2017

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 20 d’abril de 2017, va aprovar inicialment el Pressupost general de la Corporació per a l’exercici de l'any 2017, junt amb la plantilla de personal.

L’expedient corresponent va estar exposat al públic durant un termini de quinze dies hàbils des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 3 de maig de 2017, i contra el mateix es va presentar una reclamació, la qual ha estat desestimada per acord del Ple municipal adoptat en sessió extraordinària de data 6 de juny de 2017, quedant el Pressupost aprovat definitivament.

En compliment del que disposa l'article 11.1.a) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es fa públic el Pressupost per a l’exercici de l'any 2017, amb la descripció de les aplicacions pressupostàries, així com l’Edicte d’aprovació definitiva publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 9 de juny de 2017, el qual inclou el resum per capítols del mateix i la plantilla de personal.

Darrera actualització: 08.09.2017 | 11:17
Darrera actualització: 08.09.2017 | 11:17