Aprovació inicial del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestal (PPI) del municipi de Cervelló pels anys 2021-2026 i tràmit d’informació pública

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 25 de gener de 2021, ha adoptat els següents acords:

1r.- Aprovar inicialment el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestal (PPI) del municipi de Cervelló pels anys 2021-2026 redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari a data desembre 2020.

2n.- Sotmetre l’expedient a informació pública reglamentària durant un termini de trenta dies, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis electrònic i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació.

3r.- Establir que transcorregut l’esmentat termini sense haver-se presentat reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord, sens perjudici de la corresponent publicació oficial.

4t.- Establir que un cop aprovat definitivament el Pla, s’haurà de remetre al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació, de conformitat amb el que disposa l’article 40.1 de la Llei  6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el projecte es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/obra-publica/) i al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

RECURSOS:

Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Darrera actualització: 02.02.2021 | 09:29