Aprovació inicial del “Projecte d’eliminació de dipòsit i restauració de talús a la urbanització de Mas de Can Pi de Cervelló”

Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 15 de juny de 2020, ha aprovat inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat “Projecte d’eliminació de dipòsit i restauració de talús a la urbanització de Mas de Can Pi de Cervelló” redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques Sr. Jordi Toré Quero a data desembre 2019 amb un pressupost d’execució de vint-i-set mil cinc-cents noranta-quatre euros amb trenta-tres cèntims (27.594,33 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el projecte es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/obra-publica/) i al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies. Dit termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Darrera actualització: 30.06.2020 | 14:38