Projecte de reparcel·lació de Can Paulet

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia número 1134/2020 de data 31 de juliol de 2020, s’ha aprovat inicialment el “Projecte de reparcel·lació econòmica de la urbanització Can Paulet” redactat pels serveis tècnics municipals a data Juliol de 2020.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el projecte es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini d’un mes, ampliat un mes més, per coincidir parcialment amb el mes d’agost. Dit termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Darrera actualització: 17.03.2021 | 11:39