Aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la PAU ADD parcel·la carrer Malvasia 2 de Cervelló.

Es fa públic que per Decret d’alcaldia núm. 819/2024 de data 5 d’abril de 2024, s’ha acordat aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del PAU ADD parcel·la carrer Malvasia 2 de Cervelló, redactat en data octubre 2023 amb un pressupost d’execució de quatre-cents vuitanta-vuit mil quaranta euros amb noranta-cinc cèntims (488.040,95 EUR) sense IVA, que incorpora les condicions relacionades a l’informe tècnic municipal de data 9 de juny de 2023.
 
En compliment dels drets de consulta i informació establerts a l’article 107 del Decret legislatiu 1/2020, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el projecte es pot consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/)
 
RECURSOS:
 
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la present publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, o bé directament contra la present resolució, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona o del vostre domicili, si s’escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs del termini d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent al què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
 
Darrera actualització: 30.04.2024 | 14:50