Aprovació inicial del canvi de sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de compensació a cooperació en l’àmbit de la UA-13 “Les Rovires”

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 20 de març de 2023, ha aprovat  inicialment el canvi de sistema d’actuació en l’àmbit de la UA-13 “Les Rovires” de reparcel·lació en la modalitat de compensació a cooperació. 
 
L’expedient se sotmet a informació pública reglamentària durant un termini d’un mes, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis i web municipals i al Diari El Punt-Avui, per tal que es pugui examinar tot l’expedient i formular les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents. Dit termini d’informació pública es computarà des de la darrera publicació.
 
En compliment del tràmit d’informació pública, l’acord es pot consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores.
 
Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
RECURSOS:
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia. 
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
Darrera actualització: 22.03.2023 | 09:37