Aprovació inicial del Pla Especial urbanístic per a la implantació d’un dipòsit de residus de la construcción amb gestió de valorització a la pedrera de Cal Tita

Es fa públic que el regidor d’Urbanisme, Planejament i Habitatge, mitjançant Decret 498/2024 de 27 de febrer de 2024, ha adoptat els següents acords:
 
1r. Aprovar inicialment el “Pla Especial urbanístic per a la implantació d’un dipòsit de residus de la construcció amb gestió de valorització a la pedrera de Cal Tita del terme municipal de Cervelló”, redactat per l’arquitecte Raimon Roca Calaf, a data juliol 2023, condicionant l’aprovació provisional a la presentació d’un nou document que incorpori les prescripcions següents establertes en l’informe tècnic municipal:
 
- S’hauran de tenir en compte els informes del tràmit de l’avaluació ambiental i del estudi d’impacte paisatgístic, així com els informes sectorials.
 
- Tot i que  la memòria del PE descriu que es farà una valorització dels residus abans de ser abocats, s’haurà de preveure, en un punt de la normativa, la instal·lació d’una planta de triatge temporal per assegurar que la restauració es faci amb els materials adequats, segons l’article 175 de la MPGOU  nº 33.
 
- En data 28 de juny 2006, es va iniciar el tràmit declaració d’interès públic per la instal·lació d’una planta de formigó a la pedrera de Cal Tita al Coll de la Creu d’Ordal al terme municipal de Cervelló. Aquest tràmit no es va arribar a concloure, per  tant PE haurà de preveure el desmantellament de la planta de formigó, com pas previ a la implantació del dipòsit de residus inerts de la construcció o s’haurà de tramitar l’autorització d’implantació de la planta.  
 
- L’Estudi d’impacte i integració paisatgística, en el punt 4.6. diu: Se dispone actualmente de autorización para realizar el relleno de la cantera con el vertido controlado de tierras, escombros, y otros residuos inertes incluidos en la licencia ambiental. Cal justificar aquest punt.
 
- Caldria incloure a la normativa l’obligació de tramitar la modificació del programa de restauració i la llicència ambiental, una vegada aprovat el PE.  
 
2n.- Sotmetre el Pla especial  urbanístic per a la implantació d’un dipòsit de residus de la construcció amb gestió de valorització a la pedrera de Cal Tita del terme municipal de Cervelló i l’Estudi Ambiental Estratègic, a informació pública reglamentària durant el termini de 45 dies, de conformitat amb l’article 85.4 i 86 bis.1.c del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis electrònic i web municipals, per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al web d’aquest Ajuntament. 
 
3r.- Requerir l’emissió d’informe preceptiu als següents organismes:  
 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
- Agència Catalana de l’Aigua
- Secció de Biodiversitat i Medi Natural de Barcelona
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura
- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica
- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil
- Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona
- Agència de Residus de Catalunya
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
- ATM - Autoritat del Transport Metropolità
- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona
- Consell Comarcal del Baix Llobregat
- Àrea Metropolitana de Barcelona
- Direcció General d’Indústria. Subdirecció general de Mines i Protecció radiològica.
- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
- Subdirecció General d’Estratègies Territorials i Paisatge
 
4t.- Notificar el present acord a Sodira Iberia, SL, a DEPANA – Lliga per a la defensa del patrimoni natural, Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) i ICO Institut Català d’Ornitologia com a persones interessades, i als Ajuntaments de Subirats, Gelida i Corbera de Llobregat, com a organismes afectats.
 
En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient i l’acord esmentat es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Departament d’Urbanisme, planejament i Habitatge de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de quaranta-cinc dies.
 
Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
RECURSOS:
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia. 
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
Darrera actualització: 04.03.2024 | 15:09