Aprovació inicial del “Projecte bàsic i executiu per a la Restauració d’elements del Conjunt Monumental del Castell de Cervelló”

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 4 de març de 2024, ha acordat el següent:
 
1r.- Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat el “Projecte bàsic i executiu per a la Restauració d’elements del Conjunt Monumental del Castell de Cervelló”  signat per l’arquitecte Sr. Roger Guitart Domingo a data 15 de febrer de  2024 amb un pressupost d’execució de cent quaranta-cinc mil cent onze euros amb setanta-quatre cèntims (145.111,74 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 
2n.- Sol·licitar informe als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
 
3r.- Sotmetre l’expedient a informació pública reglamentària durant un termini de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tauler d’anuncis electrònic i web municipal per tal que es puguin examinar i formular les reclamacions i/o al·legacions pertinents.
 
4t.- Establir que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública, el projecte esdevindrà aprovat definitivament, inserint el corresponent anunci d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el projecte es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/obra-publica/) i al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies. Dit termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
 
Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
RECURSOS:
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
Darrera actualització: 07.03.2024 | 10:09