Aprovació inicial del Projecte d’ampliació de numeració del carrer Font de Can Esteve de la UA-11, consistent en dotar de número de policia al solar destinat al futur edifici per a l’Institut d’Educació Secundaria

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 28 de novembre de 2022, ha adoptat els següents acords:

1r.- Aprovar inicialment el “Projecte d’ampliació de numeració del carrer Font de Can Esteve de la UA-11”, consistent en dotar de número de policia al solar destinat al futur edifici per a l’Institut d’Educació Secundaria, d’acord amb el projecte redactat pels serveis tècnics municipals a data novembre 2022.

2n.- Sotmetre l’expedient a un període d’informació pública reglamentària de 30 dies,  mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis electrònic municipal i al web de l’Ajuntament, als efectes de la seva consulta i presentació d’al·legacions, reclamacions i/o propostes.

3r.- Establir que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública, aquest acord esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

4t.- Comunicar-ho als serveis administratius afectats, i als interessats als efectes escaients.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’acord esmentat i el projecte es poden consultar al web municipal (https://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Departament d’Urbanisme, Planejament i Habitatge de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies.

 Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

RECURSOS:

 Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

 

 

Darrera actualització: 07.12.2022 | 12:37