Aprovació inicial del projecte d’urbanització de la PAU ADD parcel·la carrer Malvasia 2 de Cervelló

Es fa públic que l’alcaldessa acctal., mittjançant Decret 1257/2023 de 29 de juny, ha acordat el següent:
 
1r.- Avocar la competència delegada per a resoldre el que es determina en aquest Decret.
 
2n.- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la PAU ADD parcel·la carrer Malvasia 2 de Cervelló, signat a data 19 de maig de 2023, condicionant l’aprovació definitiva a la presentació d’un nou document que incorpori les prescripcions següents establertes en l’informe tècnic municipal:
 
1.- Caldrà incorporar un estudi del moviment de terres, tenint en compte les preexistències, i la manca d’informació, en el cas especial del passatge verd i la seva relació amb la parcel.la veïna. 
2.- Cal estudiar la proposta d’alguns guals de la zona del carrer Joventut i Malvasia considerant la seva implantació i traçat.
3.- Cal incorporar reg en els parterres del passatge verd.
4.- S’han d’eliminar els dos pals de formigó del carrer Joventut, que en el pressupost d’Endesa proposa col·locar. En aquets tram s’ha de soterrar la línia elèctrica. 
5.- L’ESS no té en compte la parada de Bus en fase de execució de les obres, que s’haurà de traslladar provisionalment.
6.- El tipus de barana proposada no es acceptable. S’ha de proposar dos passamans a diferent nivell, ja siguin amb un disseny rodó a pla.
7.- La vorera del carrer Malvasia ha de mantenir l’amplada uniforme al llarg de tota la seva longitud, des de l’avinguda Catalunya fins a al carrer Joventut, essent la façana del futur edifici paral·lel al bordó del carrer.
8.- Cal incorporar la justificació de l’accessibilitat segons: Codi d’accessibilitat de Catalunya, i Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.
9.- Cal incorporar la justificació de la Llei 6/2001 i Decret 190/2015 referent a la contaminació lumínica i la normativa 1890/08 d’eficiència energètica. 
 
3r.- Sotmetre l’expedient a informació pública reglamentària durant un termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui i a l’e-tauler i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al web d’aquest Ajuntament. 
 
4t.- Sol·licitar l’emissió d’informe a les següents companyies de serveis i organismes:
 
Telefònica
Endesa
Sorea
Enllumenat Públic
Policia Municipal
 
5è.- Notificar aquest acord a les persones interessades en l’expedient als efectes oportuns.
 
6è.- Donar compte del present acord a la Junta de Govern Local en la propera sessió que se celebri.
 
L’esmentat projecte se sotmet a informació pública reglamentària durant un termini d’un mes mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’e-tauler, al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Diari El Punt-Avui, i es podrà consultar al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores per tal que es pugui examinar tot l’expedient i formular les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents.
 
Es dona audiència als interessats a que es refereix l’article 129 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, mitjançant la notificació individualitzada de l’esmentat acord, per un termini d’un mes a comptar des de la recepció de la mateixa.
 
Dit termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació o notificació personal posterior.
 
Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
RECURSOS:
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
Darrera actualització: 03.07.2023 | 09:50