Secretaria General, Assessoria Jurídica i Transparència

 • Direcció de la Secretaria General, sense perjudici de les funcions que legalment corresponguin al/la titular del lloc de treball.
 • Cartipàs i organització municipal.
 • Funcionament d’òrgans col·legiats i actes.
 • Ordenances i Reglaments municipals.
 • Inventari municipal de béns i gestió del patrimoni municipal.
 • Responsabilitat patrimonial de l’administració.
 • Processos electorals.
 • Cens
 • Assessorament jurídic preceptiu.
 • Defensa jurídica de la Corporació i accions judicials i administratives.
 • Gestió d’Eacat.
 • Arxiu i registre de convenis interadministratius i privats.
 • Seguiment del compliment de la legislació en matèria de transparència.
Darrera actualització: 01.08.2019 | 14:43