Aprovació inicial de la Modificació punutal núm. 31 del Pla General d'Ordenació Urbanística de Cervelló, dels articles 141, 145 i 154, en relació a l'ús educatiu

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 2 de novembre de 2017, ha acordat aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 31 del Pla General d’Ordenació Urbanística de Cervelló, dels articles 141, 145 i 154, en relació a l’ús educatiu, redactada pels serveis tècnics municipals a data juliol de 2017.

Dit expedient se sotmet a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis físic i electrònic i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló al carrer Major, 146-148 de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores, i al web municipal (www.cervello.cat/planejament-urbanistic).

Així mateix, s’ha acordat suspendre, durant el termini de dos anys, de conformitat amb el que preveu l’article 103.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme, la tramitació de plans urbanístics derivats i l’atorgament de llicències urbanístiques d'edificació de nova planta, d'ampliació i d’enderroc, en l’àmbit identificat gràficament en el plànol que figura com a annex a la present resolució, en virtut de l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat posteriorment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme. El plànol de l’àmbit de suspensió, que és públic, es trobarà a disposició de la ciutadania a les oficines de l’Àrea d’Atenció al Ciutadà i a la pàgina web d’aquest Ajuntament.

No obstant l’anterior, de conformitat amb el que disposa l’article 102.4, mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l'atorgament de llicències en aplicació del què estableix l'article 73.2 de la Llei d'urbanisme, es poden tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.

Darrera actualització: 14.11.2017 | 09:48