Pressupostos i plantilles

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...) i a la plantilla municipal de personal de l'exercici en curs.