Finestreta Única Empresarial (FUE)

La FUE (Finestreta Única Empresarial) és un servei online mitjançant el qual els Ajuntaments concentren la informació, les gestions i tràmits, serveis, i tota aquella altra informació que faciliti l'activitat econòmica de les empreses.

Dins del FUE podreu trobar els tràmits i gestions online que ofereixen els ajuntaments (a través de gestions i tràmits), la Generalitat i l'Estat (a través del Canal Empresa) i la informació oficial (ordenances, normatives,...) pròpia de l'ajuntament.

Canal Empresa

Canal Empresa és un servei impulsat des de la Generalitat de Catalunya, adreçat a les empreses i emprenedors per tal de facilitar les gestions i tràmits de les empreses de nova creació, empreses en fase de consolidació i empreses en creixement i expansió. 

Quins serveis es poden trobar:

 • orientació sobre la creació d'activitats empresarials
 • assessorament sobre tràmits, constitució d'empreses, contractacions, ubicacions empresarials
 • informació sobre finançament i internacionalització
 • accés a tràmits i formularis

És un recurs més per tal de promoure el desenvolupament econòmic i el teixit productiu del territori. 

Cerca Guiada de Tràmits.

La Cerca guiada de tràmits és una eina per a conèixer els tràmits necessaris per a desenvolupar qualsevol activitat econòmica.  

Aquesta eina serveix per identificar quins tràmits calen per a desenvolupar qualsevol activitat professional independentment de l'administració competent.

A partir del tipus d'activitat i la ubicació, l'eina genera una sessió de preguntes que cal respondre. El resultat del qüestionari és un informe detallat dels tràmits, l'ordre en què s'han de fer, el lloc, els requisits, els documents necessaris i les taxes que cal pagar. L'eina també permet recuperar les cerques fetes si es desa el codi de les sessions (cerques).

Amb la Cerca guiada de tràmits, l'ajuntament ofereix informació d'aquells tràmits necessaris per portar a terme l'activitat que no són de la seva competència. 

Tràmits associats amb la FUE Local

A continuació trobareu la relació de Tràmits online que ofereix l'Ajuntament dirigits a les empreses.

 • Llicència d’obres per dipòsits de captació d’aigües pluvials

  Les persones interessades en construir un dipòsit per captació d’aigües pluvials en finques situades en zones residencials amb tipologia unifamiliar aïllada, hauran de sol·licitar la corresponent llicència urbanística atenent-se a les següents determinacions:

 • Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

 • Comunicació de crema

  Període: del 16 d’octubre al 14 de març.

  La comunicació s’ha de fer presencialment a l’Ajuntament, aportant DNI i facilitant un número de telèfon mòbil.
  Cal concretar al màxim el dia/es i hores que s’efectuarà la crema de restes vegetals.

 • Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

  És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

 • Comunicació prèvia d'obertura

  Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

  TEMPORALMENT NO DISPONIBLE

 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

  Modificació no substancial: aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

 • Comunicació prèvia per a la realització d'obres

  A partir de l'1 de gener de 2022 han entrat en vigor les noves ordenances fiscals. Trobeu els models de sol·licitud actualitzats clicant en els arxius adjunts.

   

 • Declaració responsable d'obertura

  Mitjançant aquest tràmit, l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

  TEMPORALMENT NO DISPONIBLE

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària

  Amb aquest tràmit, la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

 • Llicència ambiental (Annex II)

  Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial  que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

 • Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

  És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis. Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

 • Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

  És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

Darrera actualització: 22.05.2017 | 11:04
Darrera actualització: 22.05.2017 | 11:04