Pla Econòmic Financer pels exercicis 2019-2020

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 23 de desembre de 2019, va aprovar el Pla Econòmic Financer pels exercicis 2019-2020 elaborat pel consistori amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Les previsions que contenen l'informe busquen assolir uns imports que compleixin als objectius d'equilibris econòmics i financers adequats, així com el compliment dels requeriments de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

La previsió té dos objectius: assolir els nivells de solvència suficient que permetin un funcionament adequat per donar compliment a les exigències legals sobre terminis de pagament i assegurar el més aviat possible els superàvit estructural, per tal de disposar de capacitat suficient per mantenir els serveis de l'Ajuntament un cop ateses les obligacions derivades de l'endeutament.

Darrera actualització: 17.01.2020 | 15:03
Darrera actualització: 17.01.2020 | 15:03