Llicència d’obres per dipòsits de captació d’aigües pluvials

Les persones interessades en construir un dipòsit per captació d’aigües pluvials en finques situades en zones residencials amb tipologia unifamiliar aïllada, hauran de sol·licitar la corresponent llicència urbanística atenent-se a les següents determinacions:

El dipòsit se situarà preferentment soterrat, de manera que el resultat dels moviments de terres que sigui necessari efectuar no modifiquin el perfil actual del terreny. En el cas que el dipòsit se situï per sobre de la cota actual del terreny, es garantirà que no sigui visible des de l’exterior de la parcel·la.

En qualsevol cas, caldrà garantir els següents extrems:

 • Que es dóna compliment a la normativa urbanística en relació als moviments de terres (excavacions no superiors a 2,20 m per sota de la cota natural del terreny i replens no superiors a 1,50 m per sobre de la mateixa cota).
   
 • Que es respecten les separacions mínimes a llindes establertes per la normativa urbanística.
   
 • Que es tracta d’un dipòsit tapat per evitar la proliferació d’insectes com el “mosquit tigre”.
   

DOCUMENTACIÓ MÍNIMA A PRESENTAR:

Se sol·licitarà una llicència urbanística d’obres menors en el cas que es compleixin les següents condicions:

 • que les dimensions del dipòsit siguin inferiors a 5 m3.
   
 • que no s’alteri el terreny actual, ja sigui perquè no s’efectua cap tipus d’excavació de manera que el dipòsit se situa per sobre de la cota actual del terreny, o perquè l’excavació que es realitza és la mínima necessària per soterrar el dipòsit, restaurant l’estat actual del terreny actual.

La documentació mínima que serà necessari aportar juntament amb la sol·licitud de llicència urbanística d’obres menors serà la que s’indica a continuació:

 1. Plànol d’emplaçament referit a la cartografia del P.G.O.
   
 2. Documentació que especifiqui les característiques tècniques del dipòsit en el cas que aquest sigui prefabricat o projecte tècnic en el cas de què el dipòsit es construeixi “in situ”.
   
 3. Plànol de la parcel·la situant la ubicació del dipòsit amb indicació gràfica de les separacions mínimes establertes per la normativa urbanística en la subzona que correspongui.
   
 4. Certificat del tècnic director en el que es certifiqui que es dóna compliment a la normativa d’aplicació en relació als moviments de terres, que es manté la cota actual del terreny, i que en el cas de ser soterrat, l’únic moviment de terres que es realitza es l’excavació per la col·locació del dipòsit.
   
 5. Fotografies que reflecteixin l’estat actual de la zona de la parcel·la on s’emplaçarà el dipòsit.
   
 6. Pressupost de l’obra
   
 7. Full d’assumeix de la direcció tècnica.
   
 8. Fotocopia de la declaració censal (model 036) o fotocopia del últim rebut de l’IAE , i declaració de responsabilitat del contractista.
   

En altres casos (dipòsits superiors a 5m3 o alteració del terreny actual) s’haurà de sol·licitar una llicència d’obres majors i la documentació indicada en els punts 2, 3 i 4 s’haurà de concretar necessàriament en un projecte tècnic visat i signat pel tècnic director i pel promotor, que es presentarà per duplicat.

Darrera actualització: 26.01.2018 | 11:38