Aprovació provisional de la 28a Modificació puntual del PGOU Municipal de Cervelló dins de l’àmbit de la UA-6 “El Campament” i el PE-9 “Antiga Paperera”.

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de data 22 de desembre de 2015, va aprovar provisionalment el Text refós de la 28a Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Cervelló dins de l’àmbit de la UA-6 “El Campament” i el PE-9 “Antiga Paperera” que té per objecte la transformació de l’ús industrial previst en el planejament vigent en el sector “PE-9 “Antiga Paperera” a ús residencial i l’agrupació dels dos sectors de planejament en un de sol per garantir, amb un àmbit més gran, una millor solució de conjunt, segons document redactat pels arquitectes Jaume Riera i Serra de Gayeta i Eulàlia Rovira, d’ A12 Arquitectes SCP a data novembre 2015.

Darrera actualització: 20.07.2017 | 12:11