Selecció per proveir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local i per constituir una borsa de treball, mitjançant concurs oposició lliure

Per Decret 2279/2019 de 20 de novembre s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure,  per proveir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local, vacant a la Plantilla del personal i inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2019.

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació corresponent mitjançant el model que es publicarà en aquest mateix lloc, serà de 20 dies hàbils i començarà a comptar des del següent a la publicació de la convocatòria al BOE. S’informarà a través d’aquesta pàgina el termini concret per fer-ho.

El termini per presentar les sol·licituds mitjançant la instància que està publicada en aquest mateix lloc comença el dia 3 de gener i finalitza el dia 31 de gener de 2020.

Per Decret 24/2020 de 10 de gener s’ha aprovat una modificació de les Bases per eliminar certes exclusions mèdiques relacionades a l’annex 3, alhora que s’ha declarat la urgència del procediment. S’obrirà un nou termini de presentació d’instàncies que començarà a comptar des del següent a la publicació en el BOE. 

El nou termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació necessària finalitza el dia 21 de febrer de 2020.

 

 

 

Darrera actualització: 24.01.2020 | 15:21