Nous ajuts per a la rehabilitació d’habitatges

Dilluns, 30 d'octubre de 2017 a les 00:00

Els propietaris d’habitatges individuals o unifamiliars de Cervelló ja poden tramitar els ajuts econòmics que ofereix el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat.

Les subvencions de la nova convocatòria s'adrecen a propietaris i llogaters d'habitatges individuals o unifamiliars amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació del parc privat d'habitatges de l'àrea metropolitana de Barcelona, per tal d'incidir en la millora de les condicions d'habitabilitat, en la millora del confort i, per tant, en la qualitat de vida de la ciutadania. Resten exclosos els habitatges que es cedeixin a tercers a canvi d'un preu, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any, és a dir els habitatges d'ús turístic.

Es consideren actuacions d'habitabilitat les destinades a que l'habitatge assoleixi les condicions mínimes d'habitabilitat i la cèdula d'habitabilitat, les millores energètiques i de sostenibilitat i les actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge. Per tant, l’adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions i sanejament. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Respecte a les millores energètiques i de sostenibilitat, entren les actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com són la millora de l'aïllament de l'habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic i il·luminació LED. Pel que fa a l’adaptació de la mobilitat de l'habitatge, compren actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres.

Sobre els requisits que cal complir per poder optar a aquests ajuts, és necessari que l’habitatge sigui el domicili habitual del propietari o llogater, que sigui de titularitat privada, i que l’obra no s’hagi iniciat o realitzat abans de formalitzar-se la sol·licitud. En quant a les condicions econòmiques, cal tenir en compte que els ingressos de la unitat familiar no podran superar en 5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) o 6 vegades en cas que les obres es destinin a la millora de la mobilitat a l’interior de l’habitatge. La quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 50% del cost subvencionable, fins a 3.000 euros.

Si voleu realitzar actuacions dins del vostre habitatge, ja podeu sol·licitar els ajuts dins d'aquesta convocatòria 2017 presentant la documentació presencialment a l’Ajuntament de Cervelló fins al 31 d’octubre de 2018, per tal d'obtenir l'informe d'idoneïtat d'habitabilitat. Un cop obtingut l'Informe, haureu de presentar la resta de la documentació i la sol·licitud dels ajuts, degudament omplerta i signada, abans del 31 de desembre de 2018, tot i que es poden tancar les admissions de sol·licituds en dates anteriors si s'exhaureix la dotació pressupostària.

Per començar les obres heu d'esperar que el Consorci us faci arribar un comunicat tècnic, previ a l'inici de les obres, on constaran el cost subvencionable així com l'import previst de la subvenció que podreu arribar a obtenir si compliu tots els requisits. A partir del moment en què rebeu aquest comunicat, podeu iniciar les obres en un termini màxim de 6 mesos.

Podeu consultar les condicions de la convocatòria en la publicació de BOP (document adjunt) i en el full informatiu adjunt amb la la documentació que cal presentar en cada fase.

Podeu obtenir més informació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament i a l'enllaç adjunt.

Darrera actualització: 29.11.2017 | 14:56