Oferta pública d'ocupació

 • Selecció d’un/a treballador/a social i constitució d’una borsa de treball

  Per Decret 310/2019 de 19 de febrer s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir temporalment un lloc de treball de treballador/a social i per la constitució d’una borsa de treball d’aquest perfil professional.

 • Selecció d’un/a tresorer/a amb caràcter interí

  Per Decret de la regidora de Recursos Humans 44/2019 de 14 de gener, amb correcció d’errades aprovada per Decret 202/2019 de 6 de febrer, s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, la plaça de tresorer de l’Ajuntament.

 • Borsa de treball d’operaris/es de neteja

  Per Decret de l’alcaldessa accidental 1664/2018 de 2 de novembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’operaris/es de neteja pels edificis municipals.

 • Selecció d’un/a enginyer/a tècnic industrial

  Per Decret 1856/2018, de 5 de desembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un enginyer tècnic industrial per un període de 6 mesos.

 • PROCÉS TANCAT - Tècnic/a d'Igualtat

  PROCÉS TANCAT

  Per Decret de la regidora de Recursos Humans 989/2018, d’11 de juliol s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’escala de serveis especials, subescala comeses especials, tècnic/a igualtat, grup titulació A2 

 • PROCÉS TANCAT - Selecció de personal per l'execució del programa de suport a l'ocupació de l'Ajuntament de Cervelló 2018-2019 finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona

  PROCÉS TANCAT

  Per Decret de la regidora de Recursos Humans 610/2018 d’11 de maig s’han aprovat les Bases i la convocatòria per seleccionar diferents perfils professionals per executar les actuacions incloses en el Programa de suport a l’ocupació de l’Ajuntament de Cervelló 2018-2019 que està finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019, segona convocatòria 2018-2019.

 • PROCÉS TANCAT - Dinamitzador/a Gent Gran

  PROCÉS TANCAT

  Per Decret de la regidora de Recursos Humans 542/2018 de 24 d’abril s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’escala de serveis especials, subescala comeses especials, dinamitzador/a Gent Gran.

 • PROCÉS TANCAT - Tècnic mig en gestió pels Departaments d'Educació, Esports i Joventut

  PROCÉS TANCAT

  Per Decret de la regidora de Recursos Humans 748/2018 d’ 1 de juny s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’escala d’administració general, subescala de gestió pels Departaments d’Educació, Esports i Joventut.

 • PROCÉS TANCAT - Auxiliar administratiu/va i borsa de treball

  PROCÉS TANCAT

  Decret de la regidora de Recursos Humans 418/2018 de 26 de març s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant el procediment de concurs-oposició lliure, per cobrir, en règim interí, una plaça de l’escala general, subescala auxiliar administrativa i el seu corresponent lloc de treball de gestor/a de suport administratiu de la Policia Local per substitució transitòria de la titular del lloc i per la constitució d’una borsa de treball.

 • PROCÉS TANCAT - Educadors/es socials

  PROCÉS TANCAT

  Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1210/2017, de 6 de novembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’educadors/es socials.

 • PROCÉS TANCAT - Tècnics/ques auxiliars de biblioteca

  PROCÉS TANCAT

  Per Decret de la regidora de Recursos Humans 214/2018 de 20 de febrer s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball de tècnics/ques auxiliars de biblioteca.

 • PROCÉS TANCAT - Arquitecte Superior, especialista en urbanisme i obra pública per l'execució d'un projecte temporal.

  PROCÉS TANCAT

  Per Decret de l’alcaldessa accidental  1199/2018 de 10 d’agost s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un arquitecte/a superior especialista en matèria d’urbanisme i obra pública per l’execució d’un projecte temporal consistent en la regularització de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

 • Procés tancat - Tècnic de suport dinamitzador del servei socio educatiu La Nau

  PROCÉS TANCAT

  Selecció d’un/a professional, perfil tècnic de suport dinamitzador del servei socio-educatiu La Nau, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona per ser contractat mitjançant contracte laboral d’interinitat.

 • Convocatòria anulada - Tècnic/a de suport dinamitzador/a del servei socio educatiu La Nau - Nova selecció

  CONVOCATÒRIA ANULADA

  Nova selecció d’un/a professional, perfil tècnic/a de suport dinamitzador/a del servei socio educatiu La Nau, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona per ser contractat mitjançant contracte laboral d’interinitat. 

 • Procés tancat - Tècnic aula de recerca de feina

  PROCÉS TANCAT

  Selecció d’un/a professional, perfil tècnic aula de recerca de feina, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona.

 • Procés tancat - Educador/a social

  PROCÉS TANCAT

  Selecció de personal d’un/a professional, perfil educador social, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

 • Procés tancat - Plans d’ocupació. PFO local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona

  PROCÉS TANCAT

  Procés de selecció de personal pel desenvolupament dels Plans d’ocupació aprovats en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona.

 • Procés tancat - Agents interins de la Policia Local per constituir una borsa de treball

  PROCÉS TANCAT

  Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1102/2017, de 17 d’octubre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’agents interins de la Policia Local.

 • Procés tancat - Administratiu/va

  PROCÉS TANCAT

  Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1178/2017, de 26 d’octubre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’escala d’administració general, subescala administrativa i per a la constitució d’una borsa de treball.

 • Procés tancat - Operari de serveis

  PROCÉS TANCAT

  Selecció d’un operari de serveis per desenvolupar l’actuació Neteja i manteniment de la vegetació en vorals de carrers d’urbanitzacions i en parcel·les municipals , subvencionat pel Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 de l’Area Metropolitana de Barcelona, primera convocatòria 2016-2017.

 • Procés tancat - Convocatòria interina d'una plaça d'Enginyer Tècnic

  PROCÉS TANCAT

  Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada i el seu corresponent lloc de treball d'enginyer tècnic i aprovació de la convocatòria corresponent.

 • PROCÉS TANCAT - Borsa de treball treballadors/es familiars

  PROCÉS TANCAT

  Per Decret de la regidora de Recursos Humans 704/2018 de 24 de maig s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball de treballadors/es familiars.

 • Procés tancat - Seleció perfil tècnic en arxivística (PSO)

  PROCÉS TANCAT

  Procés per seleccionar personal, perfil tècnic en arxivística, corresponent al "Programa de suport a l’ocupació de l’Ajuntament de Cervelló", subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019. Es tracta d’una nova convocatòria per haver resultat deserta l’anterior.

 • Procés tancat - Selecció d'auxiliar de suport tècnic de l’Àrea d’Ordenació al Territori

  PROCÉS TANCAT

  Procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir un lloc de treball d’auxiliar de suport tècnic de l’Àrea d’Ordenació al Territori, mitjançant un contracte laboral temporal de relleu.

 • Procés tancat - Convocatòria interina d'una plaça de Tècnic especialista treballador/a social

  PROCÉS TANCAT

  Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d’un/a professional per cobrir la plaça vacant a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada i el seu corresponent lloc de treball de tècnic especialista treballador social i per a la creació d'una borsa de treball per cobrir necessitats urgents i inajornables.

 • Procés tancat - Selecció de personal Programa de Suport a l’Ocupació de l’Ajuntament de Cervelló - AMB 2016/2017

  PROCÉS TANCAT

  Procés de selecció de personal per a l’execució del Programa de suport a l’ocupació de l’Ajuntament de Cervelló subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019.

Darrera actualització: 23.05.2017 | 13:07
Darrera actualització: 23.05.2017 | 13:07