Coronavirus: mesures sobre consum i serveis bàsics

Dimecres, 15 d'abril de 2020 a les 12:30

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de Cervelló ha elaborat un seguit d'indicacions, pautes i informacions relatives a les mesures que afecten les persones consumidores i els serveis públics, arran de la crisi sanitària per la Covid-19.

Durant el període de confinament a causa de l'estat d'alerta, l'OMIC de Cervelló posa a disposició per atendre consultes via telemàtica el correu electrònic crvl.omic@cervello.cat.

La prohibició de tallar el subministrament de serveis bàsics i la moratòria del pagament de les quotes hipotecàries als col·lectius més vulnerables o la possibilitat de reclamar per serveis que no s'hagin prestat són algunes de les mesures que contempla el Reial Decret 8/2020, en vigor des del passat 18 de març.

- Subministraments bàsics: llum, aigua i gas

• Prohibició de tall de llum, aigua o gas: No es pot suspendre el subministrament el llum, aigua i gas a les persones consumidores que tinguin la condició de vulnerable o en risc d'exclusió.

• Pròrroga dels terminis del bo social: Per evitar que els beneficiaris del bo social elèctric deixin de percebre els descomptes i beneficis que preveu la normativa, en el cas que esgotin el termini de vigència de dos anys.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 19 de març de 2020 una sèrie de bonificacions en el cànon de l'aigua:

- Reducció del 50% del cànon de l'aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos ( abril i maig)

- Reducció del 50 % del cànon que paguen les indústries i la resta d'activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, autònoms i comerços).

- Serveis de telecomunicacions

• Suspensió de totes les operacions de portabilitat de numeració fixa i mòbil que no estiguin en curs, excepte en casos excepcionals de força major.

• Prohibició a les companyies de telefonia de fer campanyes publicitàries relacionades amb la portabilitat del servei d'Internet.

• Manteniment dels serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic contractats pels seus clients.

- Moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries dels col·lectius especialment vulnerables.

• Objectiu

Una de les mesures urgents extraordinàries previstes en el Reial decret llei 8/2020, per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, és la moratòria en el pagament de les hipoteques per a la compra de l'habitatge habitual en el cas de les persones que pateixen dificultats extraordinàries per fer-ne front, així com dels seus avaladors.

Aquest decret considera d'especial importància garantir el dret a l'habitatge als deutors hipotecaris en situació d'especial vulnerabilitat que vegin reduir els seus ingressos a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. Anteriorment, el Reial Decret 1975/2008, de 28 de novembre, sobre les mesures urgents a adoptar en matèria econòmica, fiscal, d'ocupació i d'accés a l'habitatge; el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos; i la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, recentment modificada pel Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades de protecció als deutors hipotecaris.

L'experiència acumulada després de la crisi financera de 2008 aconsella ampliar significativament la protecció a aquest col·lectiu perquè puguin accedir a una moratòria en el pagament de les seves hipoteques i evitar la pèrdua dels seus habitatges.

• Qui pot demanar la moratòria?

Els deutors i els seus avaladors que tinguin la condició de vulnerables segons l'article 9 RD 8/2020, de 17 de març. (no se segueix el criteri de la vulnerabilitat energètica):

a) Qui passi a l'atur o qui sent autònom, pateixi una pèrdua o davallada substancial d'ingressos.

b) Qui tingui un conjunt d'ingressos familiars que no superin en el mes anterior a la moratòria, el següent:

  • Amb caràcter general 3 vegades x IPREM mensual: 1.645,80 euros
  • +0,1 vegades per fill o 0,15 vegades si és monoparental
  • +0,1 vegades per cada persona major de 65 anys
  • +4 vegades si hi ha alguna persona discapacitada de més de 33 % o incapacitat per treballar.
  • +5 vegades si el titular té malaltia mental de més del 33% o malaltia física de més de 65%

c) Qui tingui una quota hipotecaria mes les despeses, més els subministraments de l'habitatge que sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

d) Qui, a conseqüència de l'emergència sanitària, la seva unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques, és a dir, quan la hipoteca, en relació amb els ingressos, s'hagi multiplicat per 1'3 vegades.

• Com s'ha de demanar (sol·licitud de la moratòria)

Cal acreditar davant l'entitat bancària que us trobeu en algun dels supòsits de vulnerabilitat econòmica previstos en el Reial decret. Per fer-ho cal presentar una sèrie de documents que es detallen a l'article 11 del Reial decret llei.

Un cop feta la sol·licitud a l'entitat bancària, la moratòria s'ha de fer efectiva en el termini màxim de 15 dies (art. 13 RD 8/2020), però els efectes seran des que s'ha sol·licitat.

• Quan es pot sol·licitar?

Des del mateix dia 18 de març i fins 15 dies després que finalitzi la vigència del decret llei. En aquest seria fins al 3 de maig però es podria allargar. (art. 12 RD 8/2020)

• Quina duració tindrà?

Termini indeterminat ja que el decret deixa obert la possibilitat de fer-ho extensible en funció de la duració de l'estat d'alarma.

- Suspensió del termini devolució de productes i del termini del dret de desistiment.

• Interrupció dels terminis de devolució dels productes comprats per qualsevol modalitat, presencial o per Internet, atès que el dret de desistiment dels consumidors respecte de productes adquirits sol estar subjecte a un límit temporal de 15 dies. Els terminis es reprendran quan s'acabi l'estat d'alarma i les limitacions imposades a la ciutadania i a les empreses.

Altres mesures:

• Es poden reclamar les quotes que s'hagin pagat per serveis no oferts. Aquest és el cas de les quotes gimnàs, extraescolars, entre d'altres.

• Es poden reclamar els bitllets de transport, viatges combinats, entrades d'espectacles, etc.

Darrera actualització: 15.04.2020 | 13:06