Pressupost Municipal 2016

El Ple de l'Ajuntament de Cervelló, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de gener de 2016, va aprovar inicialment el Pressupost general de la Corporació per a l'exercici de 2016, junt amb la plantilla de personal.

L'expedient corresponent va estar exposat al públic durant un termini de quinze dies hàbils des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de data 1 de febrer de 2016, i contra el mateix no es va presentar cap reclamació, quedant aquest aprovat definitivament amb efectes de l'1 de gener del present (BOPB de data 4 de març de 2016).

En compliment del que disposa l'article 11.1.a) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es fa públic el Pressupost per a l’exercici de 2016, amb la descripció de les aplicacions pressupostàries, així com l’Edicte d’aprovació definitiva publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 4 de març de 2016, el qual inclou el resum per capítols del mateix i la plantilla de personal.

Darrera actualització: 08.09.2017 | 11:16
Darrera actualització: 08.09.2017 | 11:16