Pressupost Municipal 2018

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 23 de maig de 2018, ha aprovat inicialment el Pressupost general de la Corporació per a l’exercici de 2018, junt amb la
plantilla de personal.

De conformitat amb el que disposa l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació a
l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i d’altra normativa vigent, l’expedient corresponent es trobarà exposat al públic per un termini de quinze
dies hàbils a partir del següent al de la data de publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província, a fi i efecte que les persones legítimament interessades puguin examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple, en el seu cas, pels motius taxats als articles 170.2 del citat RDLEG 2/2004 i 22.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol primer del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

El Pressupost i la plantilla de personal restaran aprovats definitivament si transcorregut el citat termini d’exposició pública no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes per resoldre-les.

Darrera actualització: 06.06.2018 | 15:07
Darrera actualització: 06.06.2018 | 15:07