Pressupost Municipal 2019

El pressupost general de l’Ajuntament de Cervelló per a l’exercici de 2019, junt amb la plantilla de personal, ha quedat aprovat definitivament després que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el 26 de novembre de 2018, l’aprovés inicialment i no s’hagi presentat cap reclamació contra aquest durant els quinze dies hàbils d’exposició pública que determina la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Darrera actualització: 23.01.2019 | 10:04
Darrera actualització: 23.01.2019 | 10:04