Pressupost Municipal 2021

El Ple de l'Ajuntament de Cervelló va aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Cervelló per a l’exercici de 2021, junt amb la Plantilla de personal, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de gener de 2021.

Un cop exposat al públic durant 15 dies hàbils no s'ha presentat cap reclamació, per la qual cosa el Pressupost queda aprovat definitivament amb efectes de l'1 de gener de 2021.

Així mateix, queda aprovada la Plantilla de personal de la corporació.

Darrera actualització: 22.02.2021 | 09:46
Darrera actualització: 22.02.2021 | 09:46