Pressupost Municipal 2023

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 12 de desembre de 2022, va aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació per a l’exercici de 2023, junt amb la Plantilla de personal.

L’expedient corresponent ha estat exposat al públic durant un termini de quinze dies hàbils des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de desembre de 2022, i contra el mateix no s’ha presentat cap reclamació, quedant aprovat definitivament amb efectes de l’1 de gener de 2023.

Darrera actualització: 11.01.2023 | 13:36
Darrera actualització: 11.01.2023 | 13:36