Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local (JGL) està integrada, com a màxim, per un terç de regidors designats lliurement per l'alcalde, que la presideix, i té les funcions que li deleguen el Ple i l'alcalde. L'extracte dels acords que s'hi adoptin es podrà consultar al portal de transparència.

La Junta de Govern Local es reuneix cada quinze dies, els dilluns.

Actualment, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cervelló­ està integrada pels membres següents:

- Sra. Montserrat Canas Moldón, 1a tinenta d’alcaldia
- Sr. Alejandro Depares Galindo, 2n tinent d'alcaldia
- Sr. Juan Manuel Sanguino Neila, 3r tinent d’alcaldia
- Sra. Silvia Muñoz Almirante, 4a tinenta d'alcaldia