Aprovació definitiva del projecte anomenat “Actuacions a l’enllumenat públic de Cervelló del carrer Major i del quadre CM-44”.

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 2 d’abril de 2024 va aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat “Actuacions a l’enllumenat públic de Cervelló del carrer Major i del quadre CM-44”, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Enric Moran Boix a data març de 2024 amb un pressupost d’execució de cinc-cents seixanta-quatre mil nou-cents quatre euros amb vint-i-quatre cèntims (564.904,24 EUR) IVA inclòs, i es va acordar l’aplicació de la tramitació d’urgència per raons d’interès públic.
 
L’expedient corresponent ha estat exposat al públic durant un termini de quinze dies des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 d’abril de 2024, i contra el mateix no s’ha presentat cap reclamació, quedant aprovat definitivament.
 
RECURSOS:
 
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, o bé directament contra la present resolució, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona o del vostre domicili, si s’escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs del termini d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició- la interposició del recurs contenciós administratiu es podrà fer sense termini de caducitat. 
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
 
Darrera actualització: 07.05.2024 | 15:17