Aprovació definitiva del “Projecte de restauració d’elements del Recinte Jussà del Conjunt Monumental del Castell de Cervelló”

Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cervelló en sessió ordinària de data 22 de juliol de 2019, ha aprovat definitivament el projecte d’obra local ordinària anomenat “Projecte de restauració d’elements del Recinte Jussà del Conjunt Monumental del Castell de Cervelló” redactat per l’arquitecte Sr. Roger Guitart Domingo a data abril 2019 amb un pressupost d’execució de cent vuit mil quatre-cents setanta euros amb noranta-dos cèntims (108.470,92 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

 

Darrera actualització: 24.07.2019 | 15:19