Aprovació definitiva del "Projecte per a la pavimentació i millora del mobiliari urbà de les escales de la urbanització Costa de la Perdiu"

Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cervelló en sessió ordinària de data 12 de febrer de 2019, ha aprovat definitivament el "Projecte per a la pavimentació i millora del mobiliari urbà de les escales de la urbanització Costa de la Perdiu" redactat a data novembre 2018 per l’enginyer tècnic d’obres públiques Sr. Xavier Salamero Tura, contemplant un pressupost d’execució per contracte de quaranta-vuit mil tres-cents setanta-tres euros amb noranta-dos cèntims (48.373,92 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Darrera actualització: 15.02.2019 | 13:58