Aprovació inicial del "Projecte executiu per a la construcció d’una marquesina al camp de futbol municipal de Cervelló"

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 17 de gener de 2019, ha aprovat  inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat "Projecte executiu per a la construcció d’una marquesina al camp de futbol municipal de Cervelló" redactat per l’equip redactor de l’empresa Eskubi Turró Arquitectes, SLP a data desembre 2018 amb un pressupost d’execució de cent cinquanta-nou mil cinc-cents trenta-sis euros amb cinquanta-dos cèntims (159.536,52 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el projecte es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/obra-publica/) i al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies. Dit termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Darrera actualització: 05.11.2019 | 11:43