Aprovació definitiva del "Projecte de millora dels accessos a les urbanitzacions de Torre Vileta i Granja Garcia, des de la N-340A, al terme municipal de Cervelló"

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió de data 3 de juliol de 2018 va aprovar definitivament el"Projecte de millora dels accessos a les urbanitzacions de Torre Vileta i Granja Garcia, des de la N-340A, al terme municipal de Cervelló" promogut per Excavaciones Sánchez Fontpineda, SL, redactat per l’enginyer de camins, canals i Ports Sr. Albert Casajuana i Palet de Dopec, Enginyeria i Arquitectura a data maig 2018 així com l’addenda redactada a data juny 2018, amb un pressupost d’execució de nou-cents quaranta-quatre mil cinc-cents noranta-tres euros amb quaranta-un cèntims (944.593,41 EUR).

Darrera actualització: 01.08.2018 | 13:51